Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2022

Amser: 09.02 - 09.45
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Siân Gwenllian AS

Darren Millar AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Bethan Garwood (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

Jane Dodds AS

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth,

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth:

 

 

Cytunodd y Trefnydd hefyd i ymestyn yr amser a neilltuwyd i'r Ddadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2022-23 o 60 munud i 90 munud.

 

Dydd Mercher  

 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno cynnig i ethol Sioned Williams yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Sian Gwenllian, yn dilyn ei phenodiad yn Aelod Dynodedig.

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes fformat y Cyfarfodydd Llawn ar gyfer yr wythnosau nesaf. Cytunodd mwyafrif y bydd y Cyfarfod Llawn yn parhau'n rhithwir yr wythnos nesaf, gyda'r sefyllfa ar gyfer wythnosau i ddod yn cael ei hadolygu'n gyson.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 18 Ionawr 2022 -

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Economïau Rhanbarthol Cryfach (45 munud)

·         Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yn dilyn cyhoeddi 'Y Fasnach Gaethweision a'r Ymerodraeth Brydeinig: Archwiliad o goffáu yng Nghymru’ (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: BlasCymru/TasteWales – hyrwyddo bwyd a diod o Gymru i’r byd (45 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cymorth Cyfreithiol a Mynediad at Gyfiawnder (45 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: (30 munud)

o   Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd: Cynnig 1

o   Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd: Cynnig 2

 

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ychwanegu dadl y Pwyllgor Deisebau ar 'Ddeiseb P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd' i 19 Ionawr yn lle 60 munud o'r 120 munud a neilltuir ar hyn o bryd i'r Ceidwadwyr Cymreig.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022 -

 

Dydd Mercher 2 Chwefror 2022 -

 

 

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021

Nododd y Pwyllgor Busnes bod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi cyflwyno adroddiad ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021

</AI8>

<AI9>

4.2   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021

Nododd y Pwyllgor Busnes bod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi cyflwyno adroddiad ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021

 

</AI9>

<AI10>

4.3   Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022-23

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar Reoliadau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022-23 erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022.

 

</AI10>

<AI11>

4.4   Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022.

 

</AI11>

<AI12>

4.5   Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal, y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd, y Bil Rheoli Cymhorthdal a'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol:

 

</AI12>

<AI13>

4.6   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar gyfer pob pwyllgor ar y Memorandwm ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau tan 17 Chwefror 2022.

 

</AI13>

<AI14>

5       Papurau i'w nodi

</AI14>

<AI15>

5.1   Llythyr gan Arweinydd Plaid Cymru - Aelodau dynodedig

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant gan ei bod wedi'i phenodi'n Aelod Dynodedig.

 

</AI15>

<AI16>

5.2   Llythyr gan y Prif Weinidog - Aelodau dynodedig

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. 

</AI16>

<AI17>

5.3   Canllawiau ychwanegol ar weithredu trafodion y Cyfarfod Llawn yn ystod y Cytundeb Cydweithio

Nododd y Pwyllgor Busnes y canllawiau ychwanegol sydd i'w cyhoeddi gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17. Mynegodd Sian Gwenllian wrthwynebiad grŵp Plaid Cymru i'r gostyngiad yn nifer y llefarwyr y bydd ei Aelodau'n cael eu galw i ofyn cwestiynau heb rybudd yn ystod Cwestiynau Llafar i Weinidogion.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ystyried  y opsiynau ar gyfer craffu ar waith Aelodau Dynodedig ac Arweinydd Plaid Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>