Cofnodion cryno - Pwyllgor y Llywydd


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Hydref 2021

Amser: 10.35 - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12557


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

David Rees AS (Cadeirydd)

Rhys ab Owen AS

Janet Finch-Saunders AS

Peredur Owen Griffiths AS

Rhianon Passmore AS

Tystion:

Bob Posner, Comisiwn Etholiadol

Kieran Rix, Comisiwn Etholiadol

Dame Elan Closs Stephens CBE, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Comisiwn Etholiadol

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Daniel Collier (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriad gan Joyce Watson a dirprwyodd Rhianon Passmore ar ei rhan.

1.3     Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

1.4     Er y bydd munud o dawelwch yn ystod trafodion Cyfarfod Llawn yr wythnos hon er cof am Syr David Amess AS, roedd y Cadeirydd am fynegi cydymdeimlad y Pwyllgor.

 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2022/23 a'i gynllun pum mlynedd

2.1     Croesawodd y Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol i'r cyfarfod a diolchodd iddo am gyflwyno ei amcangyfrif ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022-23 a'i gynllun pum mlynedd yn gynnar.

2.2     Holodd y Pwyllgor y Comisiwn Etholiadol yn fanwl ar ei amcangyfrif ariannol ar gyfer 2022-23 a'i gynllun corfforaethol pum mlynedd.

2.3     Nododd y Pwyllgor femorandwm gan y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol ar gynnydd y Comisiwn Etholiadol wrth ymgysylltu â phleidleiswyr ifanc yng Nghymru, mater sydd o ddiddordeb arbennig i'r Senedd ar ôl gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Senedd a llywodraeth leol yng Nghymru.

2.4     Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog ar yr amcangyfrif a'r cynllun fel rhan o'r ymgynghoriad sydd ei angen o dan baragraff 16A(8)(b) o Atodlen 1 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.

 

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1     Derbyniwyd y cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.42(vi).

 

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2022/23 a'i gynllun pum mlynedd: Trafod y dystiolaeth

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>