Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 17 Tachwedd 2021

Amser: 09.16 - 12.21
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12487


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS

Alun Davies AS

Joel James AS

Sam Rowlands AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Anna Hind, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Nick Gallent, UCL

Yr Athro Mark Tewdwr-Jones, UCL

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021.

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

2.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021.

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr at y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas ag ail gartrefi.

2.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas ag ail gartrefi.

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21

2.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21.

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir).

2.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir).

</AI7>

<AI8>

3       Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladau - sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd.

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Anna Hind, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru.

</AI8>

<AI9>

4       Ymchwiliad i ail gartrefi: sesiwn dystiolaeth 1 - academyddion

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Yr Athro Nick Gallent, Athro ym maes Tai a Chynllunio, Ysgol Gynllunio Bartlett, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

·         Yr Athro Mark Tewdwr-Jones, Athro ym maes Dinasoedd a Rhanbarthau, Canolfan Dadansoddi Gofodol Uwch, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain.

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI10>

<AI11>

6       Ymchwiliad i ail gartrefi - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 4.

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI11>

<AI12>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladau

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3, er mwyn llywio ei adroddiad drafft.

</AI12>

<AI13>

8       Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

8.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd.

</AI13>

<AI14>

9       Diweddariad ar sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig (CBCau)

9.1 Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad ar sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>