Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 17 Tachwedd 2021

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Manon George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddTai@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.15 – 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

                                                                                                       (Tudalen 1)

</AI3>

<AI4>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

                                                                                            (Tudalennau 2 - 4)

</AI4>

<AI5>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

                                                                                          (Tudalennau 5 - 11)

</AI5>

<AI6>

2.3   Llythyr at y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas ag ail gartrefi

                                                                                        (Tudalennau 12 - 13)

</AI6>

<AI7>

2.4   Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21

                                                                                                     (Tudalen 14)

</AI7>

<AI8>

2.5   Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

                                                                                                     (Tudalen 15)

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Anna Hind, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

3       Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladu - sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

(09.30 - 10.00)                                                                (Tudalennau 16 - 47)

Julie James MS, Minister for Climate Change

Anna Hind, Government Lawyer, Welsh Government

Francois Samuel, Head of Building Regulations Policy, Welsh Government

</AI9>

<AI10>

Egwyl (10.30 – 10.45)

</AI10>

<AI11>

4       Ymholiad i ail gartrefi: sesiwn dystiolaeth 1 - academyddion

(10.15 - 11.15)                                                                (Tudalennau 48 - 79)

Yr Athro Nick Gallent, Athro ym maes Tai a Chynllunio, Ysgol Gynllunio Bartlett, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Mark Tewdwr-Jones, Athro ym maes Dinasoedd a Rhanbarthau, Canolfan Dadansoddi Gofodol Uwch, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

</AI11>

<AI12>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

Egwyl (11.15 – 11.30)

</AI13>

<AI14>

6       Ymchwiliad i ail gartrefi - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 4

(11.30 - 11.45)                                                                                                

</AI14>

<AI15>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladau

(11.45 - 11.55)                                                                                                

</AI15>

<AI16>

8       Y wybodaeth ddiweddaraf am Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

(11.55 - 12.05)                                                                                                

</AI16>

<AI17>

9       Diweddariad ynghylch sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig (CBCau)

(12.05 - 12.15)                                                                (Tudalennau 80 - 82)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>