Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Tachwedd 2021

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00 – 13.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

13.30                                                                                                               

 

</AI2>

<AI3>

2       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) ac ar y Bil Diogelwch Adeiladau: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

13.30 - 14.30                                                                    (Tudalennau 1 - 27)

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Anna Hind, Cyfreithiwr Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Deddfwriaeth Tai, Llywodraeth Cymru

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Diogelwch Adeiladau

 

LJC(6)-13-21 – Briff

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

14.30 - 14.35                                                                                                  

 

 

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(6)068 - Gorchymyn Gweithdrefn Ddatblygu (Ymgyngoreion) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

 

LJC(6)-13-21 – Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI6>

<AI7>

3.2   SL(6)072 - Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) 2021

                                                                                        (Tudalennau 31 - 33)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

 

LJC(6)-13-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft
LJC(6)-13-21 - Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd, 1 Tachwedd 2021

</AI7>

<AI8>

4       Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C:

14.35 - 14.40                                                                                                  

 

</AI8>

<AI9>

4.1   WS-30C(6)003 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygiadau Amrywiol) 2021

                                                                                        (Tudalennau 34 - 38)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 4 – Datganiad ysgrifenedig, 26 Hydref 2021
LJC(6)-13-21 - Papur 5 - Sylwebaeth

</AI9>

<AI10>

5       Papurau i'w nodi:

14.40 - 14.45                                                                                                  

 

</AI10>

<AI11>

5.1   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin: Y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin

                                                                                        (Tudalennau 39 - 40)

 

LJC(6)-13-21 - Papur 6 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Godi’r Gwastad, Tai a Chymunedau, 27 Hydref 2021 [Saesneg yn unig]

</AI11>

<AI12>

5.2   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

                                                                                        (Tudalennau 41 - 43)

 

LJC(6)-13-21 - Papur 7 - Llythyr gan Weinidog yr Economi at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, dyddiedig 2 Tachwedd 2021

</AI12>

<AI13>

5.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 44 - 45)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 9 Tachwedd 2021

</AI13>

<AI14>

5.4   Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi: Ymweliad y Pwyllgor Cyfansoddiad â Senedd Cymru

                                                                                                     (Tudalen 46)

 

LJC(6)-13-21 - Papur 9 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfansoddiad, 9 Tachwedd 2021

</AI14>

<AI15>

5.5   Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) a (Rhif 20) 2021 a Datganiad Ysgrifenedig

                                                                                        (Tudalennau 47 - 49)

 

LJC(6)-13-21- Papur 10 - Llythyr at y Prif Weinidog, 10 Tachwedd 2021
LJC(6)-13-21- Papur 11 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Tachwedd 2021

</AI15>

<AI16>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

14.45                                                                                                               

 

</AI16>

<AI17>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) ac ar y Bil Diogelwch Adeiladau Trafod y dystiolaeth

14.45 - 15.00                                                                                                  

 

</AI17>

<AI18>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol:  Y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

15.00 - 15.10                                                                  (Tudalennau 50 - 67)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

 

LJC(6)-13-21 – Papur 12 – Nodyn cyngor cyfreithiol
LJC(6)-13-21 - Papur 13 - Llythyr gan Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, 18 Hydref2021

</AI18>

<AI19>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol:  Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

15.10 - 15.20                                                                                     (I ddilyn)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

 

LJC(6)-13-21 – Papur 14 – Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI19>

<AI20>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

15.20 - 15.30                                                                  (Tudalennau 68 - 81)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 15 – Adroddiad drafft

</AI20>

<AI21>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau

15.30 - 15.40                                                                  (Tudalennau 82 - 94)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 16 – Adroddiad drafft

</AI21>

<AI22>

12    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwriaethol - Gohebiaeth

                                                                                      (Tudalennau 95 - 100)

 

LJC(6)-13-21 - Papur 17 - Gohebiaeth mewn perthynas â Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddfeydd Barnwrol

</AI22>

<AI23>

13    Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru

15.40 - 15.50                                                              (Tudalennau 101 - 115)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 18 – Adroddiad drafft
LJC(6)-13-21 – Papur 19 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Tachwedd 2021
LJC(6)-13-21 – Papur 20 – Llythyr at y Prif Weinidog, 2 Tachwedd 2021

</AI23>

<AI24>

14    Fframweithiau Cyffredin

15.50 - 16.00                                                              (Tudalennau 116 - 117)

 

LJC(6)-13-21 – Papur 21 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 8 Tachwedd 2021

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>