Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021

Amser: 09.30 - 12.02
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12477


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd)

Peter Fox AS

Mike Hedges AS

Huw Irranca-Davies AS (yn lle Rhianon Passmore AS)

Tystion:

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio Cymru

Lindsay Foyster, Archwilio Cymru

Ann-Marie Harkin, Archwilio Cymru

Nicola Evans, Swyddfa Archwilio Cymru

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Awdurdod Cyllid Cymru

Melissa Quignon-Finch, Awdurdod Cyllid Cymru

Adam Al-Nuaimi, Awdurdod Cyllid Cymru

Staff y Pwyllgor:

Owain Roberts (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. Roedd Huw Irranca-Davies AS yn dirprwyo ar ei rhan.

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i’w nodi

2.1. Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddyraniadau Covid - 14 Hydref 2021

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adolygiad annibynnol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi - 14 Hydref 2021

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Rhagor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor - 14 Hydref 2021

</AI6>

<AI7>

2.4   PTN 4 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Bwrdd Taliadau at y Llywydd: Cynllun Pensiwn Aelodau Senedd Cymru – 19 Hydref 2021

</AI7>

<AI8>

2.5   PTN 5 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban: Adroddiad Blynyddol – 19 Hydref 2021

</AI8>

<AI9>

2.6   PTN 6 - Llythyr gan y Comisiynydd Cyllideb a Llywodraethu: Gwaith ymgysylltu Comisiwn y Senedd – 19 Hydref 2021

</AI9>

<AI10>

2.7   PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Fframwaith Polisi Trethi a Chynllun Gwaith Polisi Trethi ar gyfer 2021-2026 Llywodraeth Cymru - 3 Tachwedd 2021

</AI10>

<AI11>

3       Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad Interim: Sesiwn dystiolaeth

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a swyddogion Archwilio Cymru ar y gwaith craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a’r Adroddiad Interim.

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2021.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI12>

<AI13>

5       Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad Interim: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI13>

<AI14>

6       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Craffu ar Amcangyfrif 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

</AI14>

<AI15>

Egwyl dechnegol (11:15 - 11:30)

</AI15>

<AI16>

7       Awdurdod Cyllid Cymru – Sesiwn ragarweiniol

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr; Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithredu; Melissa Quignon-Finch, Prif Swyddog Pobl; ac Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data Awdurdod Cyllid Cymru.

</AI16>

<AI17>

8       Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Telerau ac Amodau penodi’r Ombwdsmon

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur.

</AI17>

<AI18>

9       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod y dull o weithredu

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur y Gwasanaeth Ymchwil ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) a chytunodd i gymryd tystiolaeth ar oblygiadau ariannol y Bil gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>