Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 (Hybrid)

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Owain Roberts

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6388

SeneddCyllid@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i’w nodi

(09:30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 8)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8, 13 a 18 Hydref 2021

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddyraniadau Covid - 14 Hydref 2021

                                                                                          (Tudalennau 9 - 13)

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adolygiad annibynnol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi - 14 Hydref 2021

                                                                                        (Tudalennau 14 - 15)

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Rhagor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor - 14 Hydref 2021

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

</AI6>

<AI7>

2.4   PTN 4 - Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd Taliadau: Cynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd – 19 Hydref 2021

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

</AI7>

<AI8>

2.5   PTN 5 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban: Adroddiad Blynyddol – 19 Hydref 2021

                                                                                        (Tudalennau 22 - 23)

</AI8>

<AI9>

2.6   PTN 6 - Llythyr gan y Comisiynydd Cyllideb a Llywodraethu: Gwaith ymgysylltu Comisiwn y Senedd – 19 Hydref 2021

                                                                                        (Tudalennau 24 - 25)

</AI9>

<AI10>

2.7   PTN 7 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. Diweddariad ar y Fframwaith Polisi Trethi a'r Cynllun Gwaith Polisi Trethi ar gyfer 2021-2026 - 3 Tachwedd 2021

                                                                                        (Tudalennau 26 - 27)

</AI10>

<AI11>

3       Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad Interim: Sesiwn dystiolaeth

(09:30 - 10:30)                                                              (Tudalennau 28 - 111)

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

 

FIN(6)-09-21 P1 - Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2023. 

FIN(6)-09-21 P2 - Gwybodaeth ategol ar gyfer Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2023.

FIN(6)-09-21 P3 – Adroddiad Interim – Asesiad o'r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2021-22 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2021

FIN(6)-09-21 P4 - Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru: Diweddariadau ar r adolygiad ynghylch Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd – 1 Tachwedd 2021

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2021.

(10:30)                                                                                                             

</AI12>

<AI13>

5       Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad Interim: Sesiwn dystiolaeth

(10:30 - 10:45)                                                                                                

</AI13>

<AI14>

6       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Craffu ar Amcangyfrif 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft

(10:45 - 11:15)                                                            (Tudalennau 112 - 156)

Dogfennau ategol:

 

FIN(6)-09-21 P5 - Llythyr oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  Amcangyfrifon 2022-23 – 21 Hydref 2021

FIN(6)-09-21 P6 - Amcangyfrif Diwygiedig 2022-23

FIN(6)-09-21 P7 - Adroddiad drafft

</AI14>

<AI15>

Egwyl dechnegol (11:15 - 11:30)

 

</AI15>

<AI16>

7       Awdurdod Cyllid Cymru - Sesiwn ragarweiniol

(11:30 - 12:00)                                                                                                

</AI16>

<AI17>

8       Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Telerau ac Amodau'r Ombwdsmon newydd

(12:00 - 12:10)                                                            (Tudalennau 157 - 165)

Dogfennau ategol:

 

FIN(6)-09-21 P8 Telerau ac Amodau'r Ombwdsmon newydd

</AI17>

<AI18>

9       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod y dull o weithredu

(12.10 - 12.20)                                                            (Tudalennau 166 - 170)

Dogfennau ategol:

 

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>