Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Hybrid, Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021

Amser: 09.30 - 12.28
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12470


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Delyth Jewell AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Alun Davies AS

Heledd Fychan AS

Tom Giffard AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Christopher Catling, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

David Thomas, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Nest Thomas, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Sharon Heal, Museums Association

David Anderson, Amgueddfa Cymru

Neil Wicks, Amgueddfa Cymru

Pedr ap Llwyd, National Library of Wales

Owain Roberts, National Library for Wales

Kath Davies, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Nia Williams, Amgueddfa Cymru

Rebecca Nelson, Cyngor Celfyddydau Cymru

Diane Hebb, Cyngor Celfyddydau Cymru

Staff y Pwyllgor:

Lleu Williams (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Callum Morgan (Dirprwy Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Heledd Fychan AS fuddiant perthnasol gan ei bod wedi cael ei chyflogi gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn flaenorol; wedi bod yn aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd a phwyllgor Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad undydd i dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, a Chymdeithas yr Amgueddfeydd

 

 

2.2 Cytunodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd a Chymdeithas yr Amgueddfeydd i ysgrifennu at y Pwyllgor i roi rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r sesiwn.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad undydd i dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru: cyflawni prosiectau ar y cyd

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

5.1 Cytunodd y ddau sefydliad i ddarparu rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r sesiwn.

 

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o fanylion am y materion yn ei ymateb i’r Pwyllgor ynghylch gwaith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chysylltiadau rhyngwladol.

 

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Weinidog yr Economi a’r Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip i ofyn iddynt egluro’u cyfrifoldebau hwy dros y sectorau sy’n rhan o gylch gwaith y Pwyllgor.

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

7       Ôl-drafodaeth breifat

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunodd i ysgrifennu at Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

7.2 Oherwydd prinder amser, ni chafodd y Pwyllgor gyfle i drafod y llythyr drafft at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Cytunodd yr aelodau i ystyried yr ohebiaeth y tu allan i'r cyfarfod hwn.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>