Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Hybrid, Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwylliant@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Cofrestru a rhag-gyfarfod

(09.00 - 09.30)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Ymchwiliad undydd i dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau

(09.30-10.20)                                                                    (Tudalennau 1 - 19)

Christopher Catling, Yr Ysgrifennydd (Prif Swyddog Gweithredol), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

David Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Nest Thomas, Llywydd, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Sharon Heal, Cyfarwyddwr, Cymdeithas yr Amgueddfeydd

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.20-10.30)

</AI5>

<AI6>

3       Ymchwiliad undydd i dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau

(10:30-11.20)                                                                                                  

David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Neil Wicks, Prif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Owain Roberts, Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(11.20-11.30)

</AI7>

<AI8>

4       Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru: cyflawni prosiectau ar y cyd

(11.30-12.10)                                                                                                  

David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Kath Davies, Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr Cyllid a Swyddog Cyfrifyddu, Cyngor Celfyddydau Cymru

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â'r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5.1   Ymateb gan y Prif Weinidog ynghylch cysylltiadau rhyngwladol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 23)

</AI10>

<AI11>

5.2   Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: y wybodaeth ddiweddaraf am ddiwylliant a'r celfyddydau

                                                                                        (Tudalennau 24 - 29)

</AI11>

<AI12>

5.3   Galwad am wybodaeth gan Banel Cydnabyddiaeth y Wasg (Press Recognition Panel) ynghylch rheoleiddio’r wasg yn y Deyrnas Unedig

                                                                                                     (Tudalen 30)

</AI12>

<AI13>

5.4   Ymateb gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

                                                                                        (Tudalennau 31 - 35)

</AI13>

<AI14>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(12.10-12.30)                                                                                                  

</AI15>

<AI16>

7.1   Gohebiaeth ddrafft at yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon: i'w thrafod

                                                                                        (Tudalennau 36 - 37)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>