Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Tachwedd 2021

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddHinsawdd@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (13.45-14.00)

 

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

</AI2>

 

<AI3>

Cyfarfod cyhoeddus (14.00-15.00)

 

</AI3>

<AI4>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2       Addasu hinsawdd

(14.00-15.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 25)

Y Farwnes Brown o Gaergrawnt, Cadeirydd y Pwyllgor Addasu - Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC) y DU

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Cyflwyniad oddi wrth Y Farwnes Brown, Cadeirydd y Pwyllgor Addasu - Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC) y DU (Saesneg yn unig)

</AI5>

 

<AI6>

3       Papurau i'w nodi

(15.00)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

3.1   Cyhoeddi strategaeth Sero Net Llywodraeth y DU

                                                                                        (Tudalennau 26 - 27)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gwir Anrh. Greg Hands AS Gweinidog Gwladol, ynghylch cyhoeddi strategaeth Sero Net Llywodraeth y DU  (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

3.2   Bil Amgylchedd y Deyrnas Unedig

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Gweinidog Materion Gwledig, y Gogledd a'r Trefnydd mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU
Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

3.3   Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

                                                                                        (Tudalennau 31 - 36)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

</AI9>

<AI10>

3.4   Rheoli’r amgylchedd morol

                                                                                                     (Tudalen 37)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â rheoli'r amgylchedd morol

</AI10>

<AI11>

3.5   Llywodraethu amgylcheddol

                                                                                        (Tudalennau 38 - 42)

Dogfennau atodol:

Papur gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol yn dilyn eu sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor ar 30 Medi 2021

</AI11>

<AI12>

3.6   Targedau Natur

                                                                                        (Tudalennau 43 - 55)

Dogfennau atodol:

Papur gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â thargedau natur yn dilyn eu sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor ar 30 Medi 2021

</AI12>

<AI13>

3.7   Llifogydd yn Rhondda Cynon Taf

                                                                                        (Tudalennau 56 - 57)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â deiseb yn galw am ymchwiliad i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020

</AI13>

 

<AI14>

Egwyl (15.00-15.10)

 

</AI14>

<AI15>

Sesiwn Anffurfiol (15.10-16.00)

 

Adborth gan Climate Cymru yng Nghynhadledd y Cenhedloedd

Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) yn Glasgow gyda Sam Ward, Rheolwr Ymgyrch – Climate Cymru

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>