Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Tachwedd 2021

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd rhag dod i gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(08.45 - 09.15)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)

 

</AI3>

<AI4>

2       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2020-21

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 12)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Adroddiad Blynyddol 2020-21

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Comisiynydd Plant Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(xi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 6

(10.15)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

4       Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol

(10.15 - 10.20)

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(10.20 - 10.30)

</AI7>

<AI8>

5       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

(10.30 - 12.00)                                                                (Tudalennau 13 - 56)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol – Llywodraeth Cymru

David Morris, Tîm polisi – Llywodraeth Cymru

Helen Jones, Tîm polisi – Llywodraeth Cymru

Cath Wyatt, Rheolwr y Bil – Llywodraeth Cymru

 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

</AI8>

<AI9>

6       Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol

(12.00 - 12.10)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

Cinio

(12.10 - 13.00)

</AI10>

<AI11>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.00 - 13.15)

</AI11>

<AI12>

7       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

(13.15 - 14.15)                                                                (Tudalennau 57 - 64)

David Blaney, Prif Weithredwr - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Dogfennau atodol:

CYPE(6)-06-21 - Papur 1 - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

8       Papur i'w nodi

(14.15)                                                                                                             

 

</AI13>

<AI14>

8.1   Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt

                                                                                        (Tudalennau 65 - 67)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 1

</AI14>

<AI15>

8.2   Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

                                                                                        (Tudalennau 68 - 69)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â’r Tribiwnlys Addysg - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 2

</AI15>

<AI16>

8.3   Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023

                                                                                        (Tudalennau 70 - 75)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 3


</AI16>

<AI17>

8.4   Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023

                                                                                        (Tudalennau 76 - 81)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 4

</AI17>

<AI18>

8.5   Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

                                                                                        (Tudalennau 82 - 86)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn dilyn y sesiwn graffu ar 23 Medi - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 5

</AI18>

<AI19>

8.6   Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

                                                                                                     (Tudalen 87)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 6

</AI19>

<AI20>

8.7   Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

                                                                                        (Tudalennau 88 - 94)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 7

</AI20>

<AI21>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.15)                                                                                                             

 

</AI21>

<AI22>

10    Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

(14.15 - 14.25)                                                                                                

 

</AI22>

<AI23>

11    Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

(14.25 - 14.45)                                                              (Tudalennau 95 - 111)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI23>

<AI24>

12    Trafod Gweledigaeth Strategol y Pwyllgor

(14.45 - 15.00)                                                            (Tudalennau 112 - 117)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat - Cynllunio strategol

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>