Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price - Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

Deisebau@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 31)

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1     P-06-1173 Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 32 - 37)

</AI3>

<AI4>

2.2     P-06-1179 Peintiwch y trenau ar reilffordd canolbarth Cymru fel eu bod yn debyg i lindys, er mwyn rhoi hwb i dwristiaeth

                                                                                        (Tudalennau 38 - 43)

</AI4>

<AI5>

2.3     P-06-1183 Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

                                                                                        (Tudalennau 44 - 49)

</AI5>

<AI6>

2.4     P-06-1188 Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

                                                                                        (Tudalennau 50 - 55)

</AI6>

<AI7>

2.5     P-06-1189  Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

                                                                                        (Tudalennau 56 - 63)

</AI7>

<AI8>

2.6     P-06-1190 Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu erbyn 2023

                                                                                        (Tudalennau 64 - 71)

</AI8>

<AI9>

2.7     P-06-1192 Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

                                                                                        (Tudalennau 72 - 78)

</AI9>

<AI10>

2.8     P-06-1196 Gwobr Urdd Marchog Cymru

                                                                                        (Tudalennau 79 - 84)

</AI10>

<AI11>

2.9     P-06-1198 Achub y coed, y gwrychoedd a'r caeau yng Nghefn yr Hendy, Meisgyn

                                                                                      (Tudalennau 85 - 106)

</AI11>

<AI12>

2.10 P-06-1199 Gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig

                                                                                    (Tudalennau 107 - 116)

</AI12>

<AI13>

2.11 P-06-1203 Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

                                                                                                   (Tudalen 117)

Rheoliadau DiogeluIechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif17) 2021

 

Rheoliadau DiogeluIechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif17) 2021 - Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI13>

<AI14>

Deisebau y gellir eu dirwyn i ben

 

</AI14>

<AI15>

2.12 P-06-1214 Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

                                                                                                   (Tudalen 118)

</AI15>

<AI16>

2.13 P-06-1215 Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

                                                                                                   (Tudalen 119)

</AI16>

<AI17>

2.14 P-06-1216 Lleihau'r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i'r rhai sy'n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i'r rhai sydd wedi cael y brechlyn

                                                                                                   (Tudalen 120)

</AI17>

<AI18>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI18>

<AI19>

Y Prif Weinidog

 

</AI19>

<AI20>

3.1     P-05-1046 Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed

                                                                                    (Tudalennau 121 - 124)

</AI20>

<AI21>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI21>

<AI22>

3.2     P-05-1056 Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru

                                                                                                   (Tudalen 125)

 

Trawsgrifiad o'r Cyfarfod Llawn, 17 Mawrth 2021

 

</AI22>

<AI23>

3.3     P-05-1129 Mae angen cymhwyso mesurau deddfwriaethol nawr i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiddymu Lesddaliad

                                                                                    (Tudalennau 126 - 131)

</AI23>

<AI24>

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

</AI24>

<AI25>

3.4     P-05-1094 Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

                                                                                    (Tudalennau 132 - 134)

</AI25>

<AI26>

3.5     P-05-1142 Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

                                                                                    (Tudalennau 135 - 137)

</AI26>

<AI27>

Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI27>

<AI28>

3.6     P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu

                                                                                    (Tudalennau 138 - 142)

</AI28>

<AI29>

3.7     P-05-1097 Dylid gwahardd cewyll adar hela

                                                                                    (Tudalennau 143 - 145)

</AI29>

<AI30>

3.8     P-06-1159 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 146 - 148)

</AI30>

<AI31>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI31>

<AI32>

3.9     P-06-1161 Casglu a chyhoeddi faint o fabanod & plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad

                                                                                    (Tudalennau 149 - 156)

</AI32>

<AI33>

Y Gymraeg ac Addysg

 

</AI33>

<AI34>

3.10 P-06-1164 Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

                                                                                    (Tudalennau 157 - 159)

</AI34>

<AI35>

Economi

 

</AI35>

<AI36>

3.11 P-06-1167 Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

                                                                                    (Tudalennau 160 - 162)

</AI36>

<AI37>

4       Papur i'w nodi

                                                                                                   (Tudalen 163)

</AI37>

<AI38>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 6 o’r cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI38>

<AI39>

6       Sesiwn gynllunio strategol / Cyflwyniad data deisebau

                                                                                                                          

</AI39>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>