Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Hydref 2021

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00-13.30)

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

13.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

13.30-13.35                                                                                   (Tudalen 1)

LJC(6)-10-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol Drafft

 

 

</AI4>

<AI5>

2.1   SL(6)062 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

13.35-13.40                                                                                                    

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol ‘Gwnaed’

 

 

</AI7>

<AI8>

3.1   SL(6)063 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2021

                                                                                            (Tudalennau 2 - 7)

LJC(6)-10-21 - Papur 2 - Adroddiad drafft

LJC(6)-10-21 – Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Hydref 2021

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(6)064 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021

                                                                                          (Tudalennau 8 - 12)

LJC(6)-10-21 - Papur 4 - Adroddiad drafft

LJC(6)-10-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

 

</AI9>

<AI10>

4       Papur(au) i’w nodi – y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

13.40-13.45                                                                                                    

</AI10>

<AI11>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid

                                                                                                     (Tudalen 13)

LJC(6)-10-21 – Papur 6 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 11 Hydref 2021 

</AI11>

<AI12>

4.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Memoranda Cyndsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladu

                                                                                        (Tudalennau 14 - 15)

LJC(6)-10-21 – Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, 13 Hydref 2021

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

13.45                                                                                                               

</AI13>

<AI14>

6       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar - trafod yr adroddiad drafft

13.45-13.55                                                                    (Tudalennau 16 - 25)

LJC(6)-10-21 – Papur 8 – Adroddiad drafft

</AI14>

<AI15>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddfeydd Barnwriaethol - trafod yr adroddiad drafft

13.55-14.05                                                                    (Tudalennau 26 - 30)

LJC(6)-10-21 - Papur 9 - Adroddiad drafft

</AI15>

<AI16>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal

14.05-14.20                                                                    (Tudalennau 31 - 44)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – y Bil Iechyd a Gofal

 

LJC(6)-10-21 – Papur 10 – Nodyn cyngor cyfreithiol

LJC(6)-10-21 – Papur 11 – Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

</AI16>

<AI17>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau

14.20-14.35                                                                    (Tudalennau 45 - 81)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – y Bil Etholiadau

 

LJC(6)-10-21 – Papur 12 – Nodyn cyngor cyfreithiol

LJC(6)-10-21 – Papur 13 – Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

LJC(6)-10-21 – Papur 14 – Papur briffio gan y Comisiwn Etholiadol: Bil Etholiadau Llywodraeth y DU – yr effaith ar etholiadau yng Nghymru

LJC(6)-10-21 – Papur 15 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 12 Hydref 2021

</AI17>

<AI18>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

14.35-14.45                                                                    (Tudalennau 82 - 87)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

 

LJC(6)-10-21 – Papur 16 – Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>