Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00-13.30)

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

13.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

13.30-13.35                                                                                                    

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI4>

<AI5>

2.1   SL(6)049 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Hysbysu) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

LJC(6)-08-21 – Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

</AI5>

<AI6>

2.2   SL(6)052 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 3) (Cymru) 2021

                                                                                            (Tudalennau 4 - 8)

LJC(6)-08-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

 

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft

</AI7>

<AI8>

2.3   SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

                                                                                          (Tudalennau 9 - 10)

LJC(6)-08-21 – Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

2.4   SL(6)053 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

                                                                                        (Tudalennau 11 - 15)

LJC(6)-08-21 – Papur 4 – Adroddiad drafft

LJC(6)-08-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 24 Medi 2021

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

</AI9>

<AI10>

3       Papurau i'w nodi

13.35-13.40                                                                                                    

</AI10>

<AI11>

3.1   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Gohirio cyfarfod y Grŵp Rhyng-Weinidogol i drafod Etholiadau a Chofrestru

                                                                                                     (Tudalen 16)

LJC(6)-08-21 – Papur 6 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 27 Medi 2021

</AI11>

<AI12>

3.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd

                                                                                        (Tudalennau 17 - 20)

LJC(6)-08-21 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Medi 2021

</AI12>

<AI13>

3.3   Gohebiaeth gan y Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Trydydd Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 21 - 37)

LJC(6)-08-21 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 28 Medi 2021

</AI13>

<AI14>

3.4   Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Diweddariad ar ddatblygu'r system gyfiawnder a'r sector cyfreithiol yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 38 - 40)

LJC(6)-08-21 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 30 Medi 2021

</AI14>

<AI15>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

13.40                                                                                                               

</AI15>

<AI16>

5       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - trafod yr adroddiad drafft

13.40-13.55                                                                    (Tudalennau 41 - 61)

LJC(6)-08-21 – Papur 10 – Adroddiad drafft

LJC(6)-08-21 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 28 Mehefin 2021

LJC(6)-08-21 – Papur 12 – Llythyr at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 22 Medi 2021

</AI16>

<AI17>

6       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

13.55-14.05                                                                    (Tudalennau 62 - 68)

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

 

LJC(6)-08-21 – Papur 13 – Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI17>

<AI18>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

14.05-14.15                                                                    (Tudalennau 69 - 77)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

 

LJC(6)-08-21 – Papur 14 – Nodyn cyngor cyfreithiol

 

 

</AI18>

<AI19>

8       Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

14.15-14.25                                                                    (Tudalennau 78 - 82)

LJC(6)-08-21 – Papur 15 – Nodyn briffio

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>