Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Amser: 13.28 - 17.44
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12445


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jenny Rathbone AS (Cadeirydd)

Jane Dodds AS

Altaf Hussain AS

Sarah Murphy AS

Sioned Williams AS

Ken Skates AS

Tystion:

Steffan Evans, Sefydliad Bevan

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Lisa Hayward, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sara Burch, Undeb Credyd Gateway

Leanne Herberg, Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro

Lee Tiratira, Tim Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig & Ieuenctid Cymru

Claire Savage, Undebau Credyd Cymru

Karen Davies, Purple Shoots

Rob Simkins, Shelter Cymru

Daniel Arrowsmith, Cymdeithas Undebau Credyd Prydain

Staff y Pwyllgor:

Rhys Morgan (Clerc)

Claire Fiddes (Ail Glerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

1.2 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.3 Ni chafwyd ymddiheuriadau gan yr Aelodau. Datganodd Jenny Rathbone AS a Sarah Murphy AS fuddiant ar gyfer eitem 4 gan fod y ddwy yn aelodau o undebau credyd.

 

</AI1>

<AI2>

2       Dyled a'r pandemig - gwasanaethau cyhoeddus

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Will Henson, Cartrefi Cymunedol Cymru.

2.2 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig. Yn ystod y sesiwn, cytunodd Shelter Cymru:

 

Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

 

</AI2>

<AI3>

3       Dyled a'r pandemig - effaith ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.Yn ystod y sesiwn, cytunodd Chwarae Teg:

</AI3>

<AI4>

4       Dyled a'r pandemig - credyd fforddiadwy

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

</AI4>

<AI5>

5       Dyled a'r pandemig - melinau trafod

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

</AI6>

<AI7>

6.1   Gohebiaeth gan y Gender Network ynghylch cydraddoldeb rhywiol - 15 Medi 2021

6.1a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

</AI7>

<AI8>

6.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch diogelu gwybodaeth ddirgel - 21 Medi 2021

6.2a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

</AI8>

<AI9>

6.3   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - 22 Medi.

6.3a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

</AI9>

<AI10>

6.4   Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru

6.4a Nododd yr Aelodau yr ymateb i'r ymgynghoriad.

</AI10>

<AI11>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

8       Ystyried tystiolaeth - dyled a'r pandemig

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Cartrefi Cymunedol Cymru a CLlLC i gael rhagor o wybodaeth.

</AI12>

<AI13>

9       Ystyriaeth o Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Lluoedd Arfog

9.1 Trafododd ac ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Yn amodol ar fân newidiadau, bydd yn cytuno ar yr adroddiad yn electronig.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>