Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Rhys Morgan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.00 - 13.15)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.15)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Dyled a'r pandemig - gwasanaethau cyhoeddus

(13.15 - 14.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 32)

Rob Simkins, Rheolwr Ymgyrchoedd Shelter Cymru

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru

Lisa Hayward, Swyddog Polisi Diwygio Lles Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(14.15 - 14.30)

</AI5>

<AI6>

3       Dyled a'r pandemig - effaith ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig

(14.30 - 15.15)                                                                (Tudalennau 33 - 39)

Lee Tiratira, Arweinydd Tîm Ieuenctid a Gweithiwr Prosiect BME CYP, Lleiafrifoedd Ethnig a Thîm Cymorth Ieuenctid (EYST)

Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(15.15 - 15.30)

</AI7>

<AI8>

4       Dyled a'r pandemig - credyd fforddiadwy

(15.30 - 16.15)                                                                (Tudalennau 40 - 47)

Claire Savage, Swyddog Polisi Undebau Credyd Cymru

Sara Burch, Rheolwr Undeb Credyd Gateway

Karen Davies, Prif Weithredwr Purple Shoots

</AI8>

<AI9>

Egwyl

(16.15 - 16.30)

</AI9>

<AI10>

5       Dyled a'r pandemig - melinau trafod

(16.30 - 17.00)                                                                (Tudalennau 48 - 78)

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil Sefydliad Bevan

</AI10>

<AI11>

6       Papurau i'w nodi

(17.00)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

6.1   Gohebiaeth gan y Gender Network ynghylch cydraddoldeb rhywiol - 15 Medi 2021

                                                                                        (Tudalennau 79 - 81)

</AI12>

<AI13>

6.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch diogelu gwybodaeth ddirgel - 21 Medi 2021

                                                                                                     (Tudalen 82)

</AI13>

<AI14>

6.3   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - 22 Medi.

                                                                                        (Tudalennau 83 - 84)

</AI14>

<AI15>

6.4   Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 85 - 95)

</AI15>

<AI16>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(17.00)                                                                                                             

</AI16>

<AI17>

8       Ystyried tystiolaeth - dyled a'r pandemig

(17.00 - 17.15)                                                                                                

</AI17>

<AI18>

9       Ystyriaeth o Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Lluoedd Arfog

(17.15 - 17.30)                                                              (Tudalennau 96 - 118)

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>