Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Hydref 2021

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (14.20-14.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(14.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, ynghylch: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Cymru a Lloegr) 2021

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Cymru a Lloegr) 2021

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, ynghylch: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

                                                                                            (Tudalennau 3 - 9)

Dogfennau atodol:

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol
Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg ac Addysg

</AI6>

<AI7>

2.3   Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Safleoedd Rheoli Ffiniau

                                                                                        (Tudalennau 10 - 24)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Safleoedd Rheoli Ffiniau

</AI7>

<AI8>

2.4   Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

                                                                                        (Tudalennau 25 - 34)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

</AI8>

<AI9>

2.5   Llythyr at Weinidog yr Economi, ynghylch: Cytundeb Rhyngwladol: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

Llythyr at Weinidog yr Economi, ynghylch: Cytundeb Rhyngwladol: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

</AI9>

<AI10>

2.6   Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

                                                                                        (Tudalennau 37 - 38)

Dogfennau atodol:

Sicrhau Gwerth am Arian gan Grantiau Datblygu Gwledig

</AI10>

<AI11>

2.7   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Lywydd NFU Cymru

                                                                                        (Tudalennau 39 - 41)

Dogfennau atodol:

Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 – Darpariaeth Llywodraeth Cymru

</AI11>

<AI12>

3       Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog

(14.30-15.50)                                                                  (Tudalennau 42 - 53)

Lesley Griffiths AS – Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Tim Render – Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

Dean Medcraft – Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Christianne Glossop – Prif Swyddog Milfeddygol

Matt McKeown - Pennaeth yr Amgylchedd, Ynni a Busnes Llywodraeth Materion Gwledig

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI12>

<AI13>

Egwyl (15.50-16.00)

 

</AI13>

<AI14>

4       Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

(16.00-16.30)                                                                  (Tudalennau 54 - 85)

Rebecca Evans AS – y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Gwenllian Roberts - Prif Swyddog Rhanbarthol – y Gogledd

James Fenwick - Uwch Swyddog Polisi Cymorth Gwladwriaethol

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

</AI14>

<AI15>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI15>

<AI16>

6       Preifat

(16.30-16.45)                                                                                                  

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Dogfennau atodol:

 

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>