Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Hydref 2021

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddHinsawdd@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.45-10.00)

 

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI2>

<AI3>

Cyfarfod cyhoeddus (10.00-12.00)

 

</AI3>

<AI4>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2       Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

(10.00-10.55)                                                                    (Tudalennau 1 - 38)

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a’r Môr

Steve Vincent, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Chris Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

</AI5>

 

<AI6>

Egwyl (10.55-11.05)

 

</AI6>

<AI7>

3       Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

(11.05-12.00)                                                                                                  

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a’r Môr

Steve Vincent, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Chris Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

 

</AI7>

<AI8>

4       Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI8>

<AI9>

4.1   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd:

                                                                                        (Tudalennau 39 - 46)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

</AI9>

<AI10>

4.2   Safleoedd Rheoli Ffiniau yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 47 - 61)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog yr Economi at y Cadeirydd ynghylch Safleoedd Rheoli Ffiniau yng Nghymru (Atodiadau - Saeseng yn unig)

</AI10>

<AI11>

4.3   Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 62 - 67)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch treillio ar wely'r môr ac Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru
Llythyr gan Cyswllt Amgylchedd Cymru at y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd mewn perthynas â treillio ar wely’r môr ac Ardaloedd Morol Gwarchodedig (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

4.4   Gweithgynhyrchu yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 68 - 69)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cyfarwyddwr Aelodaeth, Cymru - Make UK, sefydliad y gweithgynhyrchwyr, at y Cadeirydd ynghylch gweithgynhyrchu yng Nghymru (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

4.5   Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 70 - 71)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd ynghylch Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio rhif 2) 2021

</AI13>

 

<AI14>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

(12.00)                                                                                                             

 

</AI14>

<AI15>

Cyfarfod preifat (12.00-12.15)

</AI15>

 

<AI16>

6       Trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau craffu ar waith y Gweinidogion o dan eitemau 2 a 3

 

</AI16>

<AI17>

7       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 72 - 75)

Dogfennau atodol:

Papur – Blaenraglen Waith

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>