Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Medi 2021

Amser: 13.30 - 15.53
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12425


Remote

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Rhys ab Owen AS

Jayne Bryant AS

Peter Fox AS

Tystion:

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Chris Warner, Llywodraeth Cymru

Dr Robert Parry, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Craig Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(6)043 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) (Diwygio) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

</AI4>

<AI5>

3.2   SL(6)045 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ar yr adroddiad drafft.

</AI5>

<AI6>

4       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI6>

<AI7>

4.1   SL(6)042 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI7>

<AI8>

4.2   SL(6)046 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i’w nodi

</AI9>

<AI10>

5.1   Gohebiaeth â’r Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd - Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Prif Weinidog.

</AI10>

<AI11>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

</AI11>

<AI12>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI12>

<AI13>

7       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad - trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, a chytunodd i ddychwelyd at y dystiolaeth hon yn ystod ei drafodaethau ar gynllunio strategol yn ystod y cyfarfod nesaf.

</AI13>

<AI14>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau Proffesiynol - trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol, a chytunodd i gwblhau'r adroddiad y tu allan i'r Pwyllgor. Nododd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 30 Medi 2021.

</AI14>

<AI15>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd arno, yn amodol ar fân ddiwygiadau.  Nododd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 23 Medi 2021.

</AI15>

<AI16>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth ar frys am nifer o faterion sy’n gysylltiedig â'r Memorandwm. Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar y Memorandwm yn ystod cyfarfod yn y dyfodol.

</AI16>

<AI17>

11    Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 13 Medi 2021 - trafod yr adroddiad drafft

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft, a chytunodd y byddai'n cael ei osod gerbron y Senedd maes o law.

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>