Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Medi 2021

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


Remote

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00 – 13.30)

 

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

13.30-14.45                                                                      (Tudalennau 1 - 53)

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol

James Gerard, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfiawnder a Materion Cyfansoddiadol

 

 

LJC(6)-06-21 - Papur briffio

LJC(6)-06-21 – Papur 1 - Cylch gwaith y Pwyllgor: Adroddiad monitro

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

14.45-14.50                                                                    (Tudalennau 54 - 55)

LJC(6)-06-21 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(6)043 – Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) (Diwygio) 2021

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(6)045 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.50-14.55                                                                                                    

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(6)042 – Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 56 - 57)

LJC(6)-06-21 – Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

</AI11>

<AI12>

Offeryn Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI12>

<AI13>

4.2   SL(6)046 – Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

                                                                                        (Tudalennau 58 - 59)

LJC(6)-06-21 – Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

</AI13>

<AI14>

5       Papurau i'w nodi

14.55-15.00                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

5.1   Gohebiaeth gyda'r Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd – Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 60 - 62)

LJC(6)-06-21 – Papur 5 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog, 10 Medi 2021

LJC(6)-06-21 – Papur 6 – Llythyr at y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021

</AI15>

<AI16>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

                                                                                                     (Tudalen 63)

LJC(6)-06-21 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 14 Medi 2021

</AI16>

<AI17>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

15.00                                                                                                               

</AI17>

<AI18>

7       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad – trafod y dystiolaeth

15.00-15.20                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau Proffesiynol – trafod yr adroddiad drafft

15.20-15.35                                                                    (Tudalennau 64 - 88)

LJC(6)-06-21 – Papur 8 – Adroddiad drafft

LJC(6)-06-21 – Papur 9 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

LJC(6)-06-21 – Papur 10 – Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 10 Medi 2021

</AI19>

<AI20>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

15.35-15.45                                                                  (Tudalennau 89 - 102)

LJC(6)-06-21 – Papur 11 – Adroddiad drafft

</AI20>

<AI21>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

15.45-16.00                                                                (Tudalennau 103 - 149)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

 

LJC(6)-06-21 – Papur 12 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

LJC(6)-06-21 – Papur 13 – Llythyr oddi wrth y Llywydd, 16 Gorffennaf 2021

LJC(6)-06-21 – Papur 14 – Llythyr at y Llywydd, 2 Gorffennaf 2021

LJC(6)-06-21 – Papur 15 – Gohebiaeth gan Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr, 15 Medi 2021

LJC(6)-06-21 – Papur 16 – Papur briffio gan Friends, Families and Travellers

LJC(6)-06-21 – Papur 17 – Tystiolaeth ysgrifenedig i Senedd y DU gan Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr

</AI21>

<AI22>

11    Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 13 Medi 2021 – trafod yr adroddiad drafft

16.00-16.10                                                                (Tudalennau 150 - 158)

LJC(6)-06-21 – Papur 18 – Adroddiad drafft

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>