Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid – Committee room 5 Ty Hywel

and video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Medi 2021

Amser: 09.45 - 13.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12419


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Paul Davies AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Luke Fletcher AS

Vikki Howells AS

Samuel Kurtz AS

Tystion:

Robert Vaughan, Cyfoeth Naturiol Cymru

Martin Cox, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach

Paul Slevin, Chambers Wales

David Chapman, UK Hospitality Cymru

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

Suzy Davies, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Robert Donovan (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy AS

1.2 Roedd Carolyn Thomas AS yn dirprwyo yn lle Sarah Murphy AS

1.3 Cyhoeddodd Samuel Kurtz AS ei fod yn gyfarwyddwr o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd at y Cadeirydd

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu Pwyllgorau'r Senedd ar Fframweithiau Cyffredin

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI4>

<AI5>

3       Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

3.1     Atebodd Martin Cox a Robert (Bob) Vaughan o Cyfoeth Naturiol Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

</AI5>

<AI6>

4       Materion sy'n wynebu busnesau Cymru - Canolbwyntio ar letygarwch, twristiaeth a manwerthu: Sesiwn dystiolaeth 1

4.1 Atebodd Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, a Paul Slevin, Siambrau Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Bydd Ben Cottam yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor a ddarparwyd gan y Ffederasiwn Busnesau Bach i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â sut gall adnewyddu’r contract economaidd ei wneud yn gliriach i fusnesau.

 

</AI6>

<AI7>

5       Materion sy'n wynebu busnesau Cymru - Canolbwyntio ar letygarwch, twristiaeth a manwerthu: Sesiwn dystiolaeth 2

5.1     Atebodd David Chapman, UK Hospitality Cymru, Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru, a Suzy Davies, Cynghrair Twristiaeth Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

</AI7>

<AI8>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

6.1     Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

</AI8>

<AI9>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

7.1     Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

</AI9>

<AI10>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

8.1     Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

</AI10>

<AI11>

9       Trafod Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

</AI11>

<AI12>

10    Trafod Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft ac i ysgrifennu at y Gweinidog ynglŷn â’i gais am ragor o wybodaeth, fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

</AI12>

<AI13>

11    Trafod y papur cytundeb rhyngwladol: y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

11.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ymchwil, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog gydag argymhellion.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>