Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Medi 2021

Amser: 09.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (09.05-09.45)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09.45)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr oddi wrth yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd at y Cadeirydd

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd at y Cadeirydd

 

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu Pwyllgorau'r Senedd ar Fframweithiau Cyffredin

                                                                                          (Tudalennau 4 - 11)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu Pwyllgorau'r Senedd ar Fframweithiau Cyffredin

 

</AI6>

<AI7>

3       Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

(09.45 - 10.45)                                                                (Tudalennau 12 - 21)

Martin Cox, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd-ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru

Robert (Bob) Vaughan, Rheolwr Tir Cynaliadwy, Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau atodol:

Papur Briffio

 

</AI7>

<AI8>

Egwyl (10.45-10.50)

 

</AI8>

<AI9>

4       Materion sy'n wynebu busnesau Cymru - Canolbwyntio ar letygarwch, twristiaeth a manwerthu: Sesiwn dystiolaeth 1

(10.50-11.50)                                                                  (Tudalennau 22 - 33)

Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Paul Slevin, Llywydd, Siambrau Cymru

Dogfennau atodol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI9>

<AI10>

Egwyl (11.50-12.00)

 

</AI10>

<AI11>

5       Materion sy'n wynebu busnesau Cymru - Canolbwyntio ar letygarwch, twristiaeth a manwerthu: Sesiwn dystiolaeth 2

(12.00-13.00)                                                                                                  

David Chapman: Cyfarwyddwr Gweithredol, UK Hospitality Cymru

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

Suzy Davies, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

</AI11>

<AI12>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

(13.00-13.15)                                                                  (Tudalennau 34 - 42)

Dogfennau atodol:

Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar

(13.15-13.30)                                                                  (Tudalennau 43 - 54)

Dogfennau atodol:

Nodyn Cyngor Cyfreithiol
Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI13>

<AI14>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(13.30)                                                                                                             

 

</AI14>

<AI15>

9       Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

(13.30-13.40)                                                                  (Tudalennau 55 - 60)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI15>

<AI16>

10    Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Uwch

(13.40-13.50)                                                                  (Tudalennau 61 - 65)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

 

</AI16>

<AI17>

11    Trafod y cytundeb rhyngwladol: Papur ar Gytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

(13.50-14.00)                                                                  (Tudalennau 66 - 80)

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil (Saesneg yn unig)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>