Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Medi 2021

Amser: 09.35 - 09.38
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12418


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Paul Davies AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Luke Fletcher AS

Vikki Howells AS

Samuel Kurtz AS

Sarah Murphy AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Robert Donovan (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

1.1     Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi:

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI7>

<AI8>

2.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI8>

<AI9>

2.7   Llythyr gan Weinidog yr Economi

2.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI9>

<AI10>

2.8   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

2.8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI10>

<AI11>

3       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

3.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

4.1     Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

</AI12>

<AI13>

5       Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

5.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

 

</AI13>

<AI14>

6       Sesiwn cynllunio strategol

6.1 Cymerodd y Pwyllgor ran mewn sesiwn cynllunio strategol.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>