Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Pwyllgor 3

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Medi 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

 

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus

(09.30)

</AI2>

 

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

 

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

</AI5>

 

<AI6>

2.2   Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

                                                                                            (Tudalennau 3 - 5)

Dogfennau atodol:

Amserlen y Pwyllgorau

</AI6>


 

<AI7>

2.3Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                            (Tudalennau 6 - 9)

Dogfennau atodol:

Gwaith craffu ariannol

</AI7>

 

<AI8>

2.4   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

                                                                                        (Tudalennau 10 - 12)

Dogfennau atodol:

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor

</AI8>

 

<AI9>

2.5   Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 13 - 15)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r llythyr a anfonwyd ar 23 Mawrth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn ystod y Senedd ddiwethaf

</AI9>

 

<AI10>

2.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

                                                                                        (Tudalennau 16 - 17)

Dogfennau atodol:

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd

</AI10>

 

<AI11>

2.7   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                                     (Tudalen 18)

Dogfennau atodol:

Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

</AI11>

 

<AI12>

2.8   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

                                                                                        (Tudalennau 19 - 20)

Dogfennau atodol:

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn y Chweched Senedd

</AI12>

<AI13>

3       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

(09.40 - 09.55)                                                                (Tudalennau 21 - 45)

Dogfennau atodol:

Papur Briffio (Saesneg yn unig)
Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI13>

 

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09.55)                                                                                                             

 

</AI14>

<AI15>

5       Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

(09.55 - 10.05)                                                                (Tudalennau 46 - 52)

Dogfennau atodol:

Adroddiad LCM drafft (Saesneg yn unig)

</AI15>

 

<AI16>

Egwyl

(10.05 - 10.15)

</AI16>

 

<AI17>

6       Sesiwn Cynllunio Strategol

(10.15 - 13.00)                                                                (Tudalennau 53 - 64)

Dogfennau atodol:

Blaenoriaethau'r Chweched Senedd: crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>