Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Medi 2021

Amser: 09.30 - 12.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12417


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Delyth Jewell AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Alun Davies AS

Heledd Fychan AS

Tom Giffard AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru

Bethan Webb, Llywodraeth Cymru

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Gwenith Price, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Director of Policy and Research, Comisiynydd y Gymraeg

Staff y Pwyllgor:

Lleu Williams (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Rhun Davies (Ymchwilydd)

Nia Moss (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Heledd Fychan AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Heledd Fychan AS, Carolyn Thomas AS a Tom Giffard AS ddatganiadau o fuddiant perthnasol.

 

Datganodd Heledd Fychan MS y buddiannau canlynol: mae hi'n gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae hi'n llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Cymraeg Evan James, a chefnogodd yr adolygiad barnwrol ynghylch ad-drefnu ysgolion ym Mhontypridd.

 

Datganodd Carolyn Thomas AS ei bod yn gynghorydd ar Gyngor Sir y Fflint

 

Datganodd Tom Giffard AS ei fod yn gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn i graffu ar waith Gweinidogion: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar waith Comisiynydd y Gymraeg

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2020-21 a’r Adroddiad Sicrwydd 2020-21.

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI5>

<AI6>

5.3   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

</AI6>

<AI7>

5.4   Llythyr at Lywodraeth Cymru yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

</AI7>

<AI8>

5.5   Llythyr at Lywodraeth Cymru ar effaith gwerthu Bad Wolf

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

7       Ôl-drafodaeth breifat

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ar y materion a godwyd yn y cyfarfod.

 

7.2 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ysgrifennu at Gomisiynydd y Gymraeg ar y materion a godwyd yn y cyfarfod.

 

</AI10>

<AI11>

8       Blaenraglen waith

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ddrafft a chytunwyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser cyfarfod ychwanegol.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>