Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Medi 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwylliant@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

 

</AI1>

<AI2>

Cofrestru a rhag-gyfarfod preifat.

(09.00-09.30)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Sesiwn i graffu ar waith Gweinidogion: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 11)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr y Gymraeg ac Addysg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr – y Gymraeg

 

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Papur tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru.

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.30-10.45)

</AI5>

<AI6>

3       Craffu ar waith Comisiynydd y Gymraeg

(10.45-11.05)                                                                  (Tudalennau 12 - 23)

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Gwenith Price, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

</AI6>

<AI7>

4       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2020-21 a’r Adroddiad Sicrwydd 2020-21.

(11.05-12.05)                                                                                                  

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Gwenith Price, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

 

Adroddiad Blynyddol 2020-21

 

</AI7>

<AI8>

5       Papurau i'w nodi

(12.05-12.10)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

5.1   Ymateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar yr argyfwng ffoaduriaid Affganistan.

                                                                                        (Tudalennau 24 - 27)

</AI9>

<AI10>

5.2   Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon am berchnogaeth Channel 4.

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

</AI10>

<AI11>

5.3   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

                                                                                        (Tudalennau 31 - 32)

</AI11>

<AI12>

5.4   Llythyr at Lywodraeth Cymru yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

                                                                                        (Tudalennau 33 - 37)

</AI12>

<AI13>

5.5   Llythyr at Lywodraeth Cymru ar effaith gwerthu Bad Wolf

                                                                                        (Tudalennau 38 - 39)

</AI13>

<AI14>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

(12.10)                                                                                                             

</AI14>

<AI15>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(12.10-12.20)                                                                                                  

</AI15>

<AI16>

8       Blaenraglen waith

(12.20-12.30)                                                                  (Tudalennau 40 - 47)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>