Cofnodion cryno - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021

Amser: 10.30 - 13.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12399


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Llyr Gruffydd AS (Cadeirydd)

Janet Finch-Saunders AS

Huw Irranca-Davies AS

Delyth Jewell AS

Jenny Rathbone AS

Joyce Watson AS

Tystion:

Howard Davies, Llywodraeth Cymru

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Bernadette Payne, Llywodraeth Cymru

Olwen Spiller, Llywodraeth Cymru

Eifiona Williams, Llywodraeth Cymru

Jo Stevens, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Craig Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

</AI1>

 

<AI2>

2       Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur ar ei gylch gorchwyl.

</AI2>

 

<AI3>

3       Papurau i'w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3.1   Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a seilwaith

</AI4>

<AI5>

3.2   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

</AI5>

 

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 6 o'r cyfarfod heddiw

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

.

</AI6>

<AI7>

5       Trafod y ffyrdd y bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cynllunio gwaith

5.1 Ystyriodd a thrafododd y Pwyllgor ei bapur ar fusnes cynnar a chynllunio strategol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i lansio ymgynghoriad dros doriad yr haf i gael barn am ei flaenoriaethau.

</AI7>

 

<AI8>

6       Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

6.1 Cafodd yr Aelodau friff cyfreithiol a thrafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd.

</AI8>

 

<AI9>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd: craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd

7.1 Bu’r Aelodau yn holi y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd.

</AI9>

 

<AI10>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 9 o’r cyfarfod heddiw

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

 

<AI11>

9       Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 7 a thrafod y camau nesaf o ran Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 7 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>