Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021

Amser: 09.30 - 10.54
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12376


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jack Sargeant AS (Cadeirydd)

Luke Fletcher AS

Joel James AS

Buffy Williams AS

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Mared Llwyd (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Cylch gwaith y Pwyllgor

Nododd yr Aelodau gylch gwaith a chyfrifoldebau'r Pwyllgor.

</AI2>

<AI3>

3       Deisebau newydd

Yn unol â'r arfer a fabwysiadwyd gan Bwyllgorau Deisebau blaenorol, cytunodd y Pwyllgor y gwneir cais am ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, neu sefydliad perthnasol arall, cyn ei drafodaeth gyntaf o ddeisebau newydd yn y dyfodol.

</AI3>

<AI4>

3.1   P-06-1158 Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ymateb i’r materion a godir yn y ddeiseb.

</AI4>

<AI5>

3.2   P-06-1159 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

Datganodd Luke Fletcher AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Cefnogodd yr achos hwn yn ystod ei ymgyrch etholiadol.

 

Datganodd Joel James AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n aelod o Gymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC).

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog perthnasol i ofyn am ymateb i’r materion a godir yn y ddeiseb ac amserlen ar gyfer y gwaharddiad arfaethedig.

</AI5>

<AI6>

3.3   P-06-1160 Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy'n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg i ofyn am ymateb i’r ddeiseb.

</AI6>

<AI7>

3.4   P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i ysgrifennu at y Comisiynydd Plant i gael ei hymateb i'r ddeiseb.

</AI7>

<AI8>

3.5   P-06-1162 Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

Datganodd Joel James AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n Gynghorydd ar Gyngor Rhondda Cynon Taf.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd, gan nad oedd llawer o gamau y gallai eu cymryd ar y mater a godwyd, i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI8>

<AI9>

3.6   P-06-1163 Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru

Datganodd Jack Sargeant AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n beiriannydd.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

·         Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i ofyn am ymateb i'r mater a godir gan y ddeiseb; a’r

·         Ganolfan Technolegau Amgen yn gofyn a yw wedi ceisio cael ei dynodi'n Sefydliad Addysg Uwch gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cwrs hwn a chyrsiau eraill, neu a yw’n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol.

</AI9>

<AI10>

3.7   P-06-1164 Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg i ofyn am ei ymateb i’r mater a godir yn y ddeiseb.

</AI10>

<AI11>

3.8   P-06-1165 Dylid gwahardd gwerthu ac yfed alcohol yn y Senedd

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Gomisiwn y Senedd o gofio mai mater i'r Comisiwn yw rheoli ystâd y Senedd. Cytunodd y Pwyllgor hefyd nad oedd llawer o gamau y gallai eu cymryd ar y ddeiseb o gofio ei gylch gwaith, a chytunodd, felly, i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am godi’r mater.

</AI11>

<AI12>

3.9   P-06-1166 Darparu grantiau di-dreth i bobl sy'n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

Datganodd Buffy Williams AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n adnabod y deisebydd.

 

Datganodd Joel James AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n adnabod y deisebydd.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon i ofyn am ymateb i’r materion a godir yn y ddeiseb.

</AI12>

<AI13>

3.10P-06-1167 Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon i ofyn am ymateb i’r materion a godir.

</AI13>

<AI14>

3.11P-06-1168 Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws Cymru

Datganodd Luke Fletcher AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n llywodraethwr ysgol.

 

Datganodd Joel James AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n llywodraethwr ysgol.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac o ystyried bod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cynigion yn flaenorol i ddisgyblion ailadrodd y flwyddyn ysgol a'r cynllun adfer amgen y mae wedi'i gyhoeddi cytunodd y Pwyllgor i:

·         ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar y materion a godir yn y ddeiseb; ac

·         unwaith y daw ymateb gan y Gweinidog, cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI14>

<AI15>

3.12P-06-1169 Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a nododd nad oedd llawer o gamau y gallai eu cymryd ar y materion a godir yn y ddeiseb. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

</AI15>

<AI16>

3.13P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

Datganodd Luke Fletcher AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n gyd-gyflwynydd ar ddatganiad barn perthnasol. 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ofyn am eu barn ar y materion a godir yn y ddeiseb. 

</AI16>

<AI17>

4       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

</AI17>

<AI18>

4.1   P-05-914 Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a dderbyniwyd a'r gwaith a wnaed gan y Pwyllgor blaenorol a chytunodd i lunio adroddiad byr ar y materion a godir yn y ddeiseb.

</AI18>

<AI19>

4.2   P-05-974 Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â'r hyn a geir yng ngweddill y DU

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a dderbyniwyd a chytunodd fod y ddeiseb wedi cyflawni ei nod o sicrhau bod technoleg prosthetig yn gyfartal â'r hyn sydd ar gael o fewn GIG Lloegr a'r Alban. Cytunodd felly i gau'r ddeiseb a llongyfarch y deisebydd ar y canlyniad cadarnhaol a gafwyd.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i lunio astudiaeth achos i ddangos sut y gall deisebau wneud gwahaniaeth.

</AI19>

<AI20>

4.3   P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a dderbyniwyd, a nododd fod y ddeiseb wedi'i thrafod yn y Cyfarfod Llawn yn y Senedd ddiwethaf a chytunodd i ddiolch i'r deisebydd am godi'r mater ac i rannu atgrynhoad o'r ddadl gyda'r deisebydd. Roedd yr Aelodau'n cofio ymgyrchoedd cryf dros fynediad 24 awr at wasanaeth Iechyd Meddwl yn ystod ymgyrch yr etholiad – a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y mater cysylltiedig hwnnw.

</AI20>

<AI21>

4.4   P-05-1147 Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw'n dychwelyd i'r ysgol

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a dderbyniwyd a nododd fod y Gweinidog ar y pryd wedi datgan yn glir mai mater i'r ysgol a'r awdurdod lleol yw penderfyniadau ynghylch gwersi byw neu wersi wedi’u recordio. O ganlyniad, nid oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd. Cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am godi'r mater ac awgrymu eu bod yn cysylltu â'u hysgol neu awdurdod lleol yn uniongyrchol os oeddent yn dymuno bwrw ymlaen â'r mater.

</AI21>

<AI22>

4.5   P-05-1013 Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a daeth i'r casgliad, gyda gofid, nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd ar y mater ac felly cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI22>

<AI23>

4.6   P-05-1092 Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

Gan fod yr amserlen a nodir yn y ddeiseb wedi pasio, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

</AI23>

<AI24>

4.7   P-05-1150 Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

Gan fod y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt yn cael eu rhoi ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI24>

<AI25>

4.8   P-05-1151 Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi'u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

Gan fod y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt yn cael eu rhoi ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI25>

<AI26>

4.9   P-05-1154 Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

Gan fod y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt yn cael eu rhoi ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI26>

<AI27>

4.10P-05-1156 Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

Gan fod y camau yr oedd y ddeiseb yn galw amdanynt yn cael eu rhoi ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI27>

<AI28>

4.11P-05-1157 Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

Gan fod yr amserlen a nodir yn y ddeiseb wedi pasio, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

</AI28>

<AI29>

5       Papurau i’w nodi

</AI29>

<AI30>

5.1   Adroddiad gwaddol Fforwm y Cadeiryddion blaenorol

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

</AI30>

<AI31>

5.2   Adroddiad gwaddol y pwyllgor a oedd yn rhagflaenu

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

</AI31>

<AI32>

5.3   P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a chytunodd i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

</AI32>

<AI33>

5.4   P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

Datganodd Jack Sargeant AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae wedi datgan ei gefnogaeth i'r llwybr.

 

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd sy'n cadarnhau y bydd adolygiad o'r llwybr yn cael ei gynnal. O ystyried argymhelliad y Pwyllgor i gynnal adolygiad cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

</AI33>

<AI34>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 7 ac eitem 8 o’r cyfarfod.

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI34>

<AI35>

7       Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio

Trafododd y Pwyllgor ei weithdrefnau a'i ffyrdd o weithio a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i'w hysbysu o'i benderfyniad i gadw’r trothwyon presennol:

·         gofyn am 50 o lofnodion er mwyn i'r Pwyllgor ystyried y ddeiseb; a

·         gofyn am 10,000 o lofnodion cyn i'r Pwyllgor ystyried gwneud cais am ddadl ar y ddeiseb yn y Senedd.

 

Cytunodd y Pwyllgor i adolygu'r trothwyon hyn maes o law er mwyn sicrhau eu bod yn parhau'n briodol.

</AI35>

<AI36>

8       Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor sut roedd am ymdrin â’i ddull gweithredu a chytunodd ar y canlynol:

·         canolbwyntio ar faterion lefel uchel lle y gallai'r Pwyllgor gynorthwyo i lunio polisi'r Llywodraeth; ac

·         ymgymryd â gwaith allgymorth ac ymgysylltu pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

 

</AI36>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>