Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price - Clerc y Pwyllgor

Sian Giddins – Dirprwy Glerc

0300 200 6565

Deisebau@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu

gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu

iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar

www.senedd.tv

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(09.30)                                                                               (Tudalennau 1 - 42)

</AI1>

<AI2>

2       Cylch gwaith y Pwyllgor

(09.30-09.35)                                                                  (Tudalennau 43 - 44)

</AI2>

<AI3>

3       Deisebau newydd

(09.35-10.15)                                                                                                  

</AI3>

<AI4>

3.1     P-06-1158 Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

                                                                                        (Tudalennau 45 - 49)

</AI4>

<AI5>

3.2     P-06-1159 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 50 - 57)

</AI5>

<AI6>

3.3     P-06-1160 Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy'n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

                                                                                        (Tudalennau 58 - 62)

</AI6>

<AI7>

3.4     P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

                                                                                        (Tudalennau 63 - 69)

</AI7>

<AI8>

3.5     P-06-1162 Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

                                                                                        (Tudalennau 70 - 75)

</AI8>

<AI9>

3.6     P-06-1163 Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 76 - 80)

</AI9>

<AI10>

3.7     P-06-1164 Gwneud bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion yn drosedd pan fydd plant wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol

                                                                                        (Tudalennau 81 - 84)

</AI10>

<AI11>

3.8     P-06-1165 Dylid gwahardd gwerthu ac yfed alcohol yn y Senedd

                                                                                        (Tudalennau 85 - 88)

</AI11>

<AI12>

3.9     P-06-1166 Darparu grantiau di-dreth i bobl sy'n gweithio yn y celfyddydau a darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol.

                                                                                        (Tudalennau 89 - 93)

</AI12>

<AI13>

3.10 P-06-1167 Cefnogwch fusnesau teithio a thwristiaeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 94 - 99)

</AI13>

<AI14>

3.11 P-06-1168 Ystyriwch ail-wneud y flwyddyn academaidd gyfredol hon ar gyfer myfyrwyr ar draws cymru

                                                                                    (Tudalennau 100 - 103)

</AI14>

<AI15>

3.12 P-06-1169 Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud

                                                                                    (Tudalennau 104 - 107)

</AI15>

<AI16>

3.13 P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

                                                                                    (Tudalennau 108 - 111)

</AI16>

<AI17>

4       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

(10.15-10.45)                                                                                                  

</AI17>

<AI18>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI18>

<AI19>

4.1     P-05-914 Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl

                                                                                    (Tudalennau 112 - 119)

</AI19>

<AI20>

4.2     P-05-974 Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â'r hyn a geir yng ngweddill y DU

                                                                                    (Tudalennau 120 - 123)

</AI20>

<AI21>

4.3     P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

                                                                                    (Tudalennau 124 - 129)

</AI21>

<AI22>

Addysg

 

</AI22>

<AI23>

4.4     P-05-1147 Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw'n dychwelyd i'r ysgol

                                                                                    (Tudalennau 130 - 133)

</AI23>

<AI24>

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

</AI24>

<AI25>

4.5     P-05-1013 Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

                                                                                    (Tudalennau 134 - 139)

</AI25>

<AI26>

Deisebau y gellir eu dirwyn i ben

 

</AI26>

<AI27>

4.6     P-05-1092 Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

                                                                                    (Tudalennau 140 - 141)

</AI27>

<AI28>

4.7     P-05-1150 Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

                                                                                    (Tudalennau 142 - 145)

</AI28>

<AI29>

4.8     P-05-1151 Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi'u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

                                                                                    (Tudalennau 146 - 149)

</AI29>

<AI30>

4.9     P-05-1154 Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

                                                                                    (Tudalennau 150 - 153)

</AI30>

<AI31>

4.10 P-05-1156 Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

                                                                                    (Tudalennau 154 - 156)

</AI31>

<AI32>

4.11 P-05-1157 Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

                                                                                    (Tudalennau 157 - 162)

</AI32>

<AI33>

5       Papurau i’w nodi

(10.45-10.50)                                                                                                  

</AI33>

<AI34>

5.1     Adroddiad gwaddol Fforwm y Cadeiryddion blaenorol

                                                                                    (Tudalennau 163 - 182)

</AI34>

<AI35>

5.2     Adroddiad gwaddol y pwyllgor a oedd yn rhagflaenu

                                                                                    (Tudalennau 183 - 208)

</AI35>

<AI36>

5.3     P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi

                                                                                    (Tudalennau 209 - 212)

</AI36>

<AI37>

5.4     P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

                                                                                    (Tudalennau 213 - 215)

</AI37>

<AI38>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7 ac eitem 8 o’r cyfarfod.

(10.50)                                                                                                             

</AI38>

<AI39>

7       Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio

(10.50-11.10)                                                              (Tudalennau 216 - 225)

</AI39>

<AI40>

8       Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

(11.10-11.30)                                                              (Tudalennau 226 - 237)

</AI40>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>