Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2012

 

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Pleidleisiau a Thrafodion

(101)

 

<AI1>

1.   Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Dechreuodd yr eitem am 13:30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiynau 3 a 8 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

 

</AI1>

<AI2>

2.   Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Dechreuodd yr eitem am 14:18

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

 

</AI2>

<AI3>

Cwestiwn Brys

 

Dechreuodd yr eitem am 15:01

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn dilyn datganiad ysgrifenedig y Gweinidog ar yr Adolygiad Canol-Blwyddyn o Gyllid y GIG, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad brys ar gynaliadwyedd cyllid y GIG yng Nghymru.

 

</AI3>

<AI4>

3.   Datganiad gan Mick Antoniw: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod - y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

 

Dechreuodd yr eitem am 15:11

 

</AI4>

<AI5>

4.   Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Atal Thrombo-emboledd Gwythiennol Ymhlith Cleifion Mewn Ysbytai

 

Dechreuodd yr eitem am 15:43

 

NDM5116 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i atal thrombo-emboledd gwythiennol ymhlith cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref  2012.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Tachwedd 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

</AI5>

<AI6>

5.   Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

Dechreuodd yr eitem am 16:22

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5114 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod Uned Gyflawni’r Prif Weinidog yn aneffeithiol, o ystyried methiant parhaus Llywodraeth Cymru i wella bywydau pobl Cymru.

 

 O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu’r cyfan a rhoi yn ei le:

 

Yn galw ar y Prif Weinidog i gyhoeddi adroddiad blynyddol yn amlinellu cynnydd yr Uned Gyflawni o ran gwella gwasanaethau cyhoeddus.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Rhoi pwyntiau newydd ar ddechrau’r cynnig:

 

Yn gresynu wrth y ffaith, ers sefydlu’r Uned Gyflawni:

 

a) bod nifer y cleifion sy’n cael eu trin o fewn 26 wythnos ac o fewn 36 wythnos wedi gostwng, yn ôl ffigurau mis Medi 2011 a mis Medi 2012 gan StatsCymru;

b) roedd nifer y myfyrwyr a gafodd 5 TGAU A*-C yng Nghymru yn sylweddol is nag yn Lloegr;

c) bod diweithdra tymor hir ymysg pobl ifanc wedi codi 400%, yn ôl ffigurau mis Awst 2011 a mis Awst 2012  gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol;

 

Yn gresynu ymhellach, er gwaethaf yr Uned Gyflawni, bod y Llywodraeth yn dal yn annhebygol o gyrraedd ei tharged o ddileu tlodi tanwydd ymysg pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol erbyn 2012.

 

Gellir gweld yr ystadegau ar amseroedd aros drwy fynd i:

 

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121108sdr1942012en.pdf (Saesneg yn unig)

 

Gellir gweld yr ystadegau ar ddiweithdra ymysg pobl ifanc drwy fynd i:

 

http://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/gor/2013265930/subreports/gor_ccadr_time_series/report.aspx (Saesneg yn unig)

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gan nad yw’r Cynulliad wedi derbyn y cynnig heb ei ddiwygio, na derbyn y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

6.   Dadl Plaid Cymru

 

Dechreuodd yr eitem am 17:23

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5115 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth y lefel uchel barhaus o bobl ifanc sy’n ddi-waith;

 

2. Yn croesawu cytundeb Llywodraeth Cymru i ddarparu £20m ychwanegol ar gyfer 2013-14, a swm dangosol tebyg ar gyfer 2014-15, i gyllido prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol i bobl ifanc 16-24 oed;

 

3. Yn cydnabod bod angen rhoi rhagor o gymhellion i gyflogwyr bach a chanolig gynnig prentisiaethau sy’n gallu cynnig amrywiaeth o sgiliau i bobl ifanc.

 

 O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

18

52

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

</AI7>

<AI8>

7.   Dadl Fer - GOHIRIWYD

 

NDM5113 Ken Skates (De Clwyd):

 

Y Dirwasgiad Maethol – Effaith cynnydd mewn prisiau bwyd a gostyngiad mewn cyllidebau ar iechyd maethol Cymru

 

</AI8>

<AI9>

Pwynt o Drefn 1

 

Cododd Antoinette Sandbach Bwynt o Drefn ynghylch amseriad y cynnig i atal dros dro y Rheolau Sefydlog a’r cynigion i dderbyn y Rheoliadau. Gofynnodd sut yr oedd y Llywydd yn fodlon na fyddai caniatáu’r cynnig i atal dros dro y Rheolau Sefydlog yn amharu ar hawliau lleiafrifoedd yn y Cynulliad.

 

Cadarnhaodd y Llywydd ei bod yn fodlon bod y Cynnig mewn trefn gan fod wythnos o rybudd wedi ei roi i’r Cynulliad y bydd y Rheoliadau yn cael eu trafod.

 

</AI9>

<AI10>

Pwynt o Drefn 2

 

Cododd Simon Thomas Bwynt o drefn ynghylch y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi gosod deddfwriaeth yn Saesneg yn unig.

 

Eglurodd y Llywydd fod y Rheolau Sefydlog yn caniatáu i hyn ddigwydd o dan amgylchiadau eithriadol.

 

</AI10>

<AI11>

Cynnig i atal dros dro Reol Sefydlog 27.7 ac 12.20(i) er mwyn caniatau cynnal dadl ar y ddwy eitem nesaf o fusnes

 

Dechreuodd yr eitem am 18:20

 

NDM5117 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

 

Yn atal dros dro Reol Sefydlog 12.20(i) a Rheol Sefydlog 27.7 er mwyn caniatáu i NDM5118 a NDM5119 gael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2012.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

18

51

 

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

 

</AI11>

<AI12>

Pwynt o Drefn 3

 

Cododd y Prif Weinidog Bwynt o Drefn yn hysbysu’r Cynulliad ei fod yn ystyried ysgrifennu at y Llywydd yn galw am ailgynnull y Cynulliad.

 

Nododd y Llywydd y byddai’n ystyried unrhyw gais ffurfiol a ddaw i law, ond y byddai am gael gwybod pa amgylchiadau sydd wedi newid er mwyn cyfianwhau’r alwad i ailgynnull.

 

</AI12>

<AI13>

Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:

 

</AI13>

<AI14>

8.   Cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru)

 

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig i atal y Rheolau Sefydlog dros dro, ni chafodd eitemau 8 a 9 eu trafod.

 

</AI14>

<AI15>

9.   Cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru)

 

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig i atal y Rheolau Sefydlog dros dro, ni chafodd eitemau 8 a 9 eu trafod.

 

</AI15>

<AI16>

Cyfnod Pleidleisio

 

Dechreuodd yr eitem am 18:57

</AI16>

<AI17>

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

 

Daeth y cyfarfod i ben am 19:00

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13:30, Dydd Mawrth, 8 Ionawr 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>