Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Chwefror 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

09.30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

09.30-09.35                                                                        (Tudalennau 1 - 3)

CLA(5)-05-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiad clir

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r penderfyniad negyddol

</AI5>

<AI6>

2.1   SL(5)730 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r penderfyniad cadarnhaol

</AI7>

<AI8>

2.2   SL(5)733 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygio) a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad) (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

3       Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

09.35-09.40                                                                                                    

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r penderfyniad negyddol

</AI10>

<AI11>

3.1   SL(5)737 - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021

                                                                                          (Tudalennau 4 - 13)

CLA(5)-05-21 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-05-21 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-05-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Ionawr 2021

 

</AI11>

<AI12>

Offerynnau’r penderfyniad cadarnhaol

</AI12>

<AI13>

3.2   SL(5)731 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

                                                                                        (Tudalennau 14 - 21)

CLA(5)-05-21 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-05-21 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI13>

<AI14>

3.3   SL(5)732 - Rheoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 22 - 45)

CLA(5)-05-21 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-05-21 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI14>

<AI15>

Offerynnau’r penderfyniad cadarnhaol ‘gwnaed’

</AI15>

<AI16>

3.4   SL(5)738 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 46 - 64)

CLA(5)-05-21 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-05-21 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-05-21 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Ionawr 2021

CLA(5)-05-21 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig, 28 Ionawr 2021

</AI16>

<AI17>

3.5   SL(5)739 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 65 - 82)

CLA(5)-05-21 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-05-21 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-05-21 – Papur 20 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 29 Ionawr 2021

CLA(5)-05-21 – Papur 21 – Datganiad ysgrifenedig, 29 Ionawr 2021

 

</AI17>

<AI18>

4       Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

09.40-09.45                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

4.1   SL(5)721 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                        (Tudalennau 83 - 86)

CLA(5)-05-21 – Papur 22 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 23 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI19>

<AI20>

4.2   SL(5)724 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael at Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                        (Tudalennau 87 - 91)

CLA(5)-05-21 – Papur 24 – Adroddiad

CLA(5)-05-21 – Papur 25 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

</AI20>

<AI21>

5       Is-ddeddfwriaeth nad yw'n cynnwys materion i cyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

09.45-09.50                                                                                 (Tudalen 92)

CLA(5)-05-21 – Papur 26 – Is-ddeddfwriaeth sydd ag adroddiadau clir

</AI21>

<AI22>

5.1   SL(5)734 - Cod Ymarfer a Chanllawiau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

                                                                                                                          

</AI22>

<AI23>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

09.50-09.55                                                                                                    

</AI23>

<AI24>

6.1   WS-30C(5)216 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygiadau Amrywiol sy’n ymwneud â Chyfansoddiad, Gwybodaeth a Labelu Bwyd a Gwin) 2021

                                                                                        (Tudalennau 93 - 97)

CLA(5)-05-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-05-21 – Papur 28 - Sylwebaeth

</AI24>

<AI25>

7       Papurau i’w nodi

09.55-10.00                                                                                                    

</AI25>

<AI26>

7.1   Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Craffu ar reoliadau Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus - Rheol Sefydlog 21.3C(iv)

                                                                                        (Tudalennau 98 - 99)

CLA(5)-05-21 – Papur 29 – Llythyr gan y Parch Ruth Coombs, Pennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, 3 Chwefror 2021

</AI26>

<AI27>

7.2   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

                                                                                    (Tudalennau 100 - 104)

CLA(5)-05-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Chwefror 2021

</AI27>

<AI28>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

10.00                                                                                                               

</AI28>

<AI29>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

                                                                                    (Tudalennau 105 - 119)

CLA(5)-05-21 – Papur 31 – Adroddiad drafft

</AI29>

<AI30>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cam-drin Domestig – trafod y materion allweddol

                                                                                    (Tudalennau 120 - 136)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

CLA(5)-05-21 – Papur 32 – Cyngor cyfreithiol

CLA(5)-05-21 – Papur 33 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 16 Rhagfyr 2020

CLA(5)-05-21 – Papur 34 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 15 Hydref 2020

CLA(5)-05-21 – Papur 35 – Llythyr at y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 13 Hydref 2020

CLA(5)-05-21 – Papur 36 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 6 Hydref 2020

CLA(5)-05-21 – Papur 37 – Llythyr at y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 30 Medi 2020

</AI30>

<AI31>

11    Gwneud i gyfiawnder weithio yng Nghymru – trafod y materion allweddol

                                                                                    (Tudalennau 137 - 147)

CLA(5)-05-21 – Papur 38 – Papur ar faterion allweddol

</AI31>

<AI32>

12    Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig – papur briffio

                                                                                    (Tudalennau 148 - 155)

CLA(5)-05-21 – Papur 39 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI32>

<AI33>

13    Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

                                                                                                   (Tudalen 156)

CLA(5)-05-21 – Papur 40 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Chwefror 2021

</AI33>

<AI34>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 22 Chwefror 2021

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>