Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 8 Rhagfyr 2020

Amser: 09.00 - 09.38
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AS

Darren Millar AS

Siân Gwenllian AS

Caroline Jones AS

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Bethan Garwood, Dirprwy Glerc

Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod yr wythnos diwethaf i’w cyhoeddi

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o bara’n hwyrach na 7.10pm. 

 

Dydd Mercher 

 

·         Cynhelir Amser Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw’r Cyfarfod Llawn yn debygol o bara’n hwyrach na 7.20pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau amrywiol i Fusnes yr Wythnos Hon:

 

·         ychwanegu dadl ar y cyfyngiadau Coronafeirws newydd i agenda dydd Mawrth, ochr yn ochr â chynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro, er mwyn caniatáu iddi ddigwydd;

·         y datganiad gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Mae’r diweddariad ar Dasglu'r Cymoedd a'r ddadl ar Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2019-20 ill dau wedi'u gostwng mewn amser o 45 i 30 munud; a;

·         Mae Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 wedi’i ohirio.

 

Dadl ar Gyfyngiadau Coronafeirws

 

Amlygodd y Llywydd fod cyfanswm o 17 o welliannau wedi’u cyflwyno i ddadl dydd Mawrth, a 5 i ddadl y Ceidwadwyr ddydd Mercher, ac y gallai ddefnyddio ei phwerau dewis, yn ôl yr arfer.

 

Adroddiad safonau

 

Er mwyn cynnal busnes yn iawn, cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r ddadl ar yr Adroddiad Safonau fel yr eitem olaf cyn yr amser pleidleisio.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020

 

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud):

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2020

·         Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol (15 munud) - wedi'i ohirio tan 12 Ionawr

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021

 

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol (15 munud)

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021 -

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar ddydd Llun 14 Rhagfyr fel terfyn amser i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI8>

<AI9>

4.2   Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd o 11 Ionawr 2021, a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd o 4 Chwefror 2021.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil y Farchnad Fewnol at bwyllgor.

 

</AI9>

<AI10>

4.3   Cynigion Cydsyniad Offeryn Statudol

Rhoddodd y Llywydd wybod i Reolwyr Busnes y bydd yn ymateb i gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y mater hwn, ac yn anfon copi at y Pwyllgor Busnes.

 

</AI10>

<AI11>

5       Pwyllgorau

</AI11>

<AI12>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Cytunodd Rheolwyr Busnes i gyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor ar 16 Rhagfyr.

 

</AI12>

<AI13>

6       Y Rheolau Sefydlog

</AI13>

<AI14>

6.1   Gweithdrefnau Adalw

Anogodd y Llywydd Reolwyr Busnes i roi adborth gan eu grwpiau ar y papur hwn a'r papur canlynol wrth iddyn nhw godi, yn hytrach nag aros am y cyfarfod nesaf.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod y papur â'u grwpiau a dod yn ôl i'r cyfarfod yr wythnos nesaf i fynegi unrhyw safbwyntiau cychwynnol.

 

</AI14>

<AI15>

6.2   Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod y papur â'u grwpiau a dod yn ôl i'r cyfarfod yr wythnos nesaf i fynegi unrhyw safbwyntiau cychwynnol.

 

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>