Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12 Ionawr 2021

Amser: 09.01 - 09.34
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AS

Darren Millar AS

Siân Gwenllian AS

Caroline Jones AS

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Ann Jones AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Bethan Garwood, Dirprwy Glerc

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Busnes yr wythnos hon

 

Dydd Mawrth 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw’r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.40pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at wahanol ychwanegiadau i Fusnes yr Wythnos Hon, gan gynnwys atal Rheolau Sefydlog dros dro ddwy waith er mwyn caniatáu i rai eitemau gael eu cynnal:

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Strategaeth Frechu COVID-19 (45 munud)

·         Cynnig i atal Rheolau Sefydlog Dros Dro (5 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

·         Cynnig i atal Rheolau Sefydlog Dros Dro (5 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (30 munud)

Byddai'r amser ar gyfer y ddadl ar y gyllideb yn gostwng o 90 munud i 60 munud, a’r amseroedd unigol ar gyfer yr Aelodau a'r Gweinidog yn cael eu haddasu’n unol â hynny.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod dadl Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio wedi'i gohirio tan yr wythnos nesaf.

 

Rhith-gyfarfodydd

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd y Cyfarfod Llawn yn parhau i fod yn rhithwir am y tro.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Argymhellion Terfynol Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Papur Gwyn ar Gyfundrefn Diogelwch Adeiladu (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Adrddiad Blynyddol Estyn 2019/20 (45 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2021 (15 munud)

·         Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 (15 munud)

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021

 

·         Dadl:  Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (180 munud) - gohiriwyd tan 10 Chwefror

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, tra mae’r Cyfarfodydd Llawn yn parhau'n rhithwir, bydd holl ddadleuon prynhawn Mercher yn 30 munud o hyd, oni bai bod y Cadeirydd yn cyflwyno'r achos dros ddadl 60 munud. Am y cyfnod hwn, bydd pob cyfraniad gan Aelodau ar wahân i'r rhai sy'n agor neu'n cau yn 3 munud yn hytrach na 5.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio (30 munud)

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021 -

 

·         Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros Dro (15 munud)

·         Dadl Fer - Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

·         Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mercher 3 Chwefror 2021 -

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Clyw fy nghân: Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud)

·         Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

·         Dadl Fer - Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

Nododd y Pwyllgor Busnes y rheoliadau.

 

</AI8>

<AI9>

4.2   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020

Nododd y Pwyllgor Busnes y rheoliadau.

 

</AI9>

<AI10>

4.3   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Nododd y Pwyllgor Busnes y rheoliadau.

 

</AI10>

<AI11>

4.4   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

Nododd y Pwyllgor Busnes y rheoliadau.

 

</AI11>

<AI12>

4.5   Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 25 Ionawr fel terfyn amser adrodd i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI12>

<AI13>

4.6   Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 25 Ionawr fel terfyn amser adrodd i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI13>

<AI14>

4.7   Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 1 Chwefror fel terfyn amser adrodd i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI14>

<AI15>

4.8   Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 1 Chwefror fel terfyn amser adrodd i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI15>

<AI16>

4.9   Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2021

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 8 Chwefror fel terfyn amser adrodd i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI16>

<AI17>

4.10Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 18 Ionawr fel terfyn amser adrodd i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI17>

<AI18>

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2021

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 18 Ionawr fel terfyn amser adrodd i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

</AI18>

<AI19>

5       Pwyllgorau

</AI19>

<AI20>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

</AI20>

<AI21>

Unrhyw faterion eraill

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio’r  Cynnig i graffu arno gan fod y ddadl ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach heddiw.

 

Cyfarfodydd Pwyllgorau

 

Cyfeiriodd y Llywydd at gyfarfodydd rhithwyr pwyllgorau yn ystod toriad a'r goblygiadau i'r Comisiwn o ran adnoddau. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu Rheol Sefydlog 17.46.

 

Dyddiadau toriadau

 

Cadarnhaodd y Pwyllgor Busnes y dyddiadau ar gyfer hanner tymor mis Chwefror:

 

Dydd Llun 15 Chwefror - Dydd Sul 21 Chwefror 2021

 

Cyfarfod Ychwanegol 18 Ionawr

 

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hysbysu gan y Llywydd o'r agenda ar gyfer y cyfarfod ychwanegol cyntaf ar 18 Ionawr:

 

Papurau i'w hystyried am y tro cyntaf

·         Brexit (Rheolau Sefydlog 21 a 26)

·         Comisiynwyr a sub judice

·         Deddfwriaeth - Biliau Cydgrynhoi

Papurau i'w hystyried am yr ail/trydydd tro

·         Grwpiau, maint ac Aelodau yn newid

·         Adalw

·         Adolygiad o Weithdrefnau Busnes Cynnar

 

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>