Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Mawrth 2021

Amser: 09.00 - 12.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11123


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Llyr Gruffydd AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

Siân Gwenllian AS

Mike Hedges AS

Mark Isherwood AS

Rhianon Passmore AS

Mark Reckless AS

Tystion:

Simon Hart MP, Swyddfa Cymru

Geth Williams, Swyddfa Cymru

Debra Carter, Llywodraeth Cymru

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gawain Evans, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Marcella Maxwell, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

1.2 Cymerodd yr aelodau canlynol o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ran yn eitemau 5 a 7, yn unol â Rheol Sefydlog 17.49:

-        David Rees AS

-        Huw Irranca-Davies AS

-        Nick Ramsay AS

-        David Rowlands AS

2       Papur(au) i'w nodi

2.1      Cafodd y papurau eu nodi.

2.1   PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Cynnig Cyllideb Atodol diwygiedig – 2 Mawrth 2021

2.2   PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch cyllid a ddyrannwyd i gefnogi busnes yn ystod y pandemig – 2 Mawrth 2021

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Bwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys: Cyllideb Llywodraeth yr Alban 2021-22 – 4 Mawrth 2021

2.4   PTN 4 - Llythyr ar y cyd gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch porthladdoedd rhydd yng Nghymru – 4 Chwefror 2021

2.5   PTN 5 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 5 Mawrth 2021

</AI7>

<AI8>

3       Gwaith Gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Sesiwn dystiolaeth

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar waith gwaddol y Pwyllgor Cyllid gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol Llywodraeth Leol; a Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol a Strategaeth Grŵp.

3.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i ddarparu:

-        Rhagor o wybodaeth trwy'r Gweinidog Addysg ynghylch dyraniad cyllid ar gyfer ymchwil mewn Sefydliadau Addysg Uwch.

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau Statudol ym maes treth: Sesiwn dystiolaeth

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar yr offeryn statudol ym maes treth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol Llywodraeth Leol; a Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol a Strategaeth Grŵp.

4.2 Diolchodd y Cadeirydd i'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a'i swyddogion am y ffordd adeiladol y maent wedi ymgysylltu â'r Pwyllgor dros gyfnod y Bumed Senedd.

</AI9>

<AI10>

5       Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Sesiwn dystiolaeth

5.1 Croesawu’r Aelodau o'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a wahoddwyd i’r cyfarfod ar gyfer yr eitem gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

5.2 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru; a Geth Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyfansoddiad a Pholisi, Swyddfa Cymru.

5.3 Cytunodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru i wneud yr hyn a ganlyn:

-        Darparu rhagor o wybodaeth am statws Gwynedd fel ardal categori 3 mewn perthynas â'r Gronfa Codi’r Gwastad.

-        Siarad â Thrysorlys Ei Mawrhydi ynghylch rheolaeth Trysorlys Ei Mawrhydi o ran faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei drosglwyddo o’r ‘grant bloc’ i’r flwyddyn ariannol nesaf.

-        Archwilio honiadau Llywodraeth Cymru nad yw'r mecanwaith ar gyfer datganoli cymhwysedd i gyflwyno trethi newydd yng Nghymru yn addas at y diben gyda Thrysorlys EM.

5.4 Diolchodd y Cadeirydd i aelodau presennol a chyn-aelodau'r Pwyllgor Cyllid, ac i'r holl randdeiliaid a thystion, am eu cyfraniadau gwerthfawr dros gyfnod y Bumed Senedd.

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 17 Mawrth 2021

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

7       Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI12>

<AI13>

8       Gwaith Gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI13>

<AI14>

9       Offerynnau Statudol ym maes treth: Trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, gan gytuno i gyflwyno adroddiad ar yr offeryn statudol.

</AI14>

<AI15>

10    Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft: Trafod yr adroddiad drafft

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>