Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Ionawr 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(09.00 - 09.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 2)

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Huw Morris - Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg, Llywodraeth Cymru.

 

Dogfennau atodol:

Themâu craffu

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

(09.30 - 10.30)                                                                (Tudalennau 3 - 113)

 

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Huw Morris - Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-02-21 - Papur 1

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

(10.45 - 12.00)                                                            (Tudalennau 114 - 152)

 

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi - Llywodraeth Cymru 

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed - Llywodraeth Cymru 

Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant – Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Dirprwy Cyfarwyddwr Cyllid – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-02-21 - Papur 2

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

                                                                                    (Tudalennau 153 - 154)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-21- Papur i'w nodi 1

 

</AI8>

<AI9>

5.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

                                                                                    (Tudalennau 155 - 156)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-21- Papur i'w nodi 2

 

</AI9>

<AI10>

5.3   Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Tachwedd 2020

                                                                                    (Tudalennau 157 - 161)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-21- Papur i'w nodi 3

 

</AI10>

<AI11>

5.4   Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 162 - 166)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-21 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

 

</AI11>

<AI12>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.00)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

7       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth.

(12.00 - 12.30)                                                                                                

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>