Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Ionawr 2021

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2019 - 2020 (i gynnwys materion yn ymwneud ag effaith COVID-19 ar addysg)

(09.15 - 10.45)                                                                (Tudalennau 1 - 229)


Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol – Estyn

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-01-21 - Papur 1

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.45 - 11.00)

</AI4>

<AI5>

3       Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar addysg gyda chynrychiolwyr o'r undebau llafur

(11.00 - 12.15)                                                                                                

 

Eithne Hughes, Director - Cyfarwyddwr - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

Laura Doel, Cyfarwyddwr – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi Cymru - Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru – Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

Rosie Lewis, Trefnydd Rhanbarthol, arweinydd ysgolion, Cymru – UNSAIN

Nicola Savage, Trefnydd Rhanbarthol Undeb GMB, Rhanbarth Cymru a'r De Orllewin

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(12.15)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr Adroddiad Hawliau Plant: y camau nesaf

                                                                                    (Tudalennau 230 - 232)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 1

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 3 Rhagfyr 2020

                                                                                    (Tudalennau 233 - 234)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 2

</AI8>

<AI9>

4.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Tachwedd 2020

                                                                                    (Tudalennau 235 - 239)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 3

</AI9>

<AI10>

4.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 26 Tachwedd 2020

                                                                                    (Tudalennau 240 - 247)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 4

</AI10>

<AI11>

4.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddarparu Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y Cyfyngiadau Symud

                                                                                                   (Tudalen 248)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi  5

</AI11>

<AI12>

4.6   Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 249 - 251)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 6

</AI12>

<AI13>

4.7   Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch penodi Cadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

                                                                                                   (Tudalen 252)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 7

</AI13>

<AI14>

4.8   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i hawliau plant yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 253 - 255)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 8

</AI14>

<AI15>

4.9   Llythyr gan Gadeirydd a Phrif Weithredwr Cymwysterau Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 3 Rhagfyr 2020

                                                                                    (Tudalennau 256 - 259)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 9

</AI15>

<AI16>

4.10 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

                                                                                                   (Tudalen 260)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 10

</AI16>

<AI17>

4.11 Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch ei ymddeoliad

                                                                                                   (Tudalen 261)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur i'w nodi 11

</AI17>

<AI18>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.15)                                                                                                             

 

</AI18>

<AI19>

6       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2019 - 2020 a COVID-19: trafod y dystiolaeth

(12.15 - 12.25)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

7       Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trefn Ystyried - cytundeb cyn trafodion Cyfnod 2

(12.25 - 12.30)                                                            (Tudalennau 262 - 267)


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur preifat

</AI20>

<AI21>

8       Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor

(12.30 - 12.45)                                                            (Tudalennau 268 - 270)


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-01-21 - Papur preifat

</AI21>

<AI22>

9       Addysg Heblaw yn yr Ysgol – trafod yr adroddiad drafft [GOHIRIWYD]

                                                                                                                          

 

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>