Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Teams

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Mawrth 2021

Amser: 13.51 - 14.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
11098


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

David Rees AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

Huw Irranca-Davies AS

Dai Lloyd AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Rhun Davies (Ymchwilydd)

Lucy Valsamidis (Ymchwilydd)

Sara Moran (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rowlands a Nick Ramsay.

</AI1>

<AI2>

2       Fframwaith cyffredin dros dro ar hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid - trafod allbwn drafft

2.1     Trafododd yr Aelodau yr allbwn drafft, a chytunwyd arno.

</AI2>

<AI3>

3       Trafod cytundebau rhyngwladol

3.1     Trafododd yr Aelodau y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·         Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Thwrci

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Gwlad yr Iâ

·         Cytundeb ar Wasanaethau Awyr rhwng y DU a Norwy

·         UK-Square Kilometre Array Observatory (SKAO)

3.2     Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chytundebau rhyngwladol.

</AI3>

<AI4>

4       Cysylltiadau rhynglywodraethol - trafod gohebiaeth ddrafft

4.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth ddrafft, a chytunwyd arni.

</AI4>

<AI5>

Sylwadau i gloi

Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben trwy ddiolch i Aelodau presennol ac Aelodau blaenorol y Pwyllgor, eu staff cymorth, a thîm clercio, ymchwilwyr a chynghorwyr cyfreithiol y Pwyllgor.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>