Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Fideo Gynadledda via Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 11 Ionawr 2021

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

Cyfnod cofrestru

 

(13.30-14.00)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

(14.00-15.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 68)

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i’w nodi

(15.00-15.05)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

3.1   Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Swyddfa Weithredol y Prif Weinidog a dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon ynghylch pwyllgorau’n craffu ar fframweithiau cyffredin - 16 Rhagfyr 2020

                                                                                        (Tudalennau 69 - 71)

</AI6>

<AI7>

3.2   Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Fframwaith drafft ar Sylweddau Peryglus - 18 Rhagfyr 2020

                                                                                        (Tudalennau 72 - 73)

</AI7>

<AI8>

3.3   Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gynullydd y Pwyllgor Iechyd a Chwaraeon at y Cadeirydd ynghylch Fframwaith Cyffredin Dros Dro y DU ar Labelu cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau - 22 Rhagfyr 2020

                                                                                        (Tudalennau 74 - 79)

</AI8>

<AI9>

3.4   Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) - 6 Ionawr 2021

                                                                                                     (Tudalen 80)

</AI9>

<AI10>

3.5   Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Ionawr 2021

                                                                                                     (Tudalen 81)

</AI10>

<AI11>

3.6   Papur i'w nodi 6: Cytundebau Rhyngwladol, Fframweithiau Cyffredin a Datganoli - papur gan yr Athro Michael Keating a Lindsey Garner-Knapp

                                                                                      (Tudalennau 82 - 102)

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(15.05)                                                                                                             

</AI12>

<AI13>

5       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

(15.05-15.20)                                                                                                  

</AI13>

<AI14>

6       Trafod y dogfennau cryno ar y Fframweithiau Cyffredin a ddaeth i law

(15.20-15.50)                                                              (Tudalennau 103 - 182)

</AI14>

<AI15>

7       Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru: cynnig ar gyfer gwaith dilynol

(15.50-16.05)                                                              (Tudalennau 183 - 185)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>