Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Ionawr 2021

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCymunedau@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00 - 13.30)

 

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - sesiwn dystiolaeth 1: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

(13.30 - 15.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 44)

Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Carys Lord, Pennaeth Cyllid, Cyngor Bro Morgannwg

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

</AI5>

<AI6>

3.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at mewn perthynas â data Cwynion y GIG

                                                                                        (Tudalennau 47 - 48)

</AI6>

<AI7>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn

                                                                                        (Tudalennau 49 - 51)

</AI7>

<AI8>

3.3   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip mewn perthynas ag effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

</AI8>

<AI9>

3.4   Llythyr gan Sefydliad Bevan at y Prif Weinidog mewn perthynas â thlodi a COVID-19

                                                                                        (Tudalennau 54 - 56)

</AI9>

<AI10>

3.5   Cyflwyniad gan Sefydliad Bevan ynghylch tlodi yn y gaeaf a COVID-19

                                                                                        (Tudalennau 57 - 64)

</AI10>

<AI11>

3.6   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y Bil Cam-drin Domestig

                                                                                        (Tudalennau 65 - 66)

</AI11>

<AI12>

3.7   Llythyr ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

                                                                                        (Tudalennau 67 - 68)

</AI12>

<AI13>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

Egwyl (15.00 - 15.10)

 

</AI14>

<AI15>

5       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth

(15.10 - 15.25)                                                                                                

</AI15>

<AI16>

6       Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - trafod yr adroddiad drafft

(15.25 - 16.25)                                                              (Tudalennau 69 - 123)

</AI16>

<AI17>

7       Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros dro

(16.25 - 16.45)                                                            (Tudalennau 124 - 131)

</AI17>

<AI18>

8       Trafod llythyr drafft at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru

(16.45 - 16.55)                                                            (Tudalennau 132 - 134)

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>