Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Chwefror 2021

Amser: 08.47 - 12.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
11077


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Russell George AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Suzy Davies AS

Mike Hedges AS

Vikki Howells AS

Helen Mary Jones AS

Tystion:

Scott Pearson, Cludiant Casnewydd

John Burch, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr

Jane Reakes-Davies, First Cymru

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Sioned Evans, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Llywodraeth Cymru

Duncan Hamer, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Robert Donovan (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS

1.2 Dirprwyodd Mike Hedges AS ar ran Joyce Watson AS

1.3 Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan

 

</AI1>

<AI2>

2       Cymorth a chyllid i weithredwyr bysiau

2.1 Atebodd Scott Pearson, Cadeirydd Cymdeithas Coetsus a Bysiau Cymru; Jane Reakes-Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr First Cymru Buses Ltd; a John Burch, Rheolwr Cymru a Gorllewin Lloegr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr, gwestiynau gan aelodau’r pwyllgor.

2.2 Cytunodd John Burch i gyflwyno rhagor o fanylion am yr addasiadau rhwng nifer y teithwyr y cyllidwyd ar eu cyfer a’r niferoedd gwirioneddol ledled yr ardal dan sylw.

 

</AI2>

<AI3>

3       Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Cymorth Busnes Covid-19

3.1 Atebodd Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau; Duncan Hamer, Prif Swyddog Gweithredu Busnes a’r Rhanbarthau; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, gwestiynau gan aelodau’r pwyllgor.

3.2 Cytunodd Ken Skates AS i anfon copi o’r tabl sy’n cael ei lunio i gymharu’r cymorth busnes a gynigir yng Nghymru â’r cymorth a gynigir yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

4.1     Derbyniwyd y cynnig gan y pwyllgor.

 

</AI4>

<AI5>

5       Preifat

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>