Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kayleigh Imperato – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565373

Deisebau@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 69)

</AI2>

<AI3>

2       Deisebau newydd gyda ymateb o’r Llywodraeth

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2.1     P-05-1104 Dylid gwneud i unrhyw gamau sy’n cael eu cyflwyno o ran Covid-19 fod yn destun pleidlais yn Senedd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 70 - 73)

</AI4>

<AI5>

2.2     P-05-1106 Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 74 - 87)

</AI5>

<AI6>

2.3     P-05-1107 Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

                                                                                        (Tudalennau 88 - 89)

</AI6>

<AI7>

2.4     P-05-1110 Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

                                                                                        (Tudalennau 90 - 92)

</AI7>

<AI8>

2.5     P-05-1120 Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

                                                                                        (Tudalennau 93 - 95)

</AI8>

<AI9>

2.6     P-05-1122 Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

                                                                                      (Tudalennau 96 - 100)

</AI9>

<AI10>

2.7     P-05-1126 Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

                                                                                    (Tudalennau 101 - 103)

</AI10>

<AI11>

2.8     P-05-1149 Dylid ailgychwyn chwaraeon tîm i blant yn unol â Lloegr ar Fawrth 29ain 2021

                                                                                    (Tudalennau 104 - 108)

</AI11>

<AI12>

2.9     P-05-1133 Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

                                                                                    (Tudalennau 109 - 116)

</AI12>

<AI13>

2.10 P-05-1134 Cap all Welsh county council tax at 3%. A referendum of the public must take place to exceed 3%

                                                                                    (Tudalennau 117 - 121)

</AI13>

<AI14>

2.11 P-05-1138 Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

                                                                                    (Tudalennau 122 - 125)

</AI14>

<AI15>

2.12 P-05-1140 Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

                                                                                    (Tudalennau 126 - 132)

</AI15>

<AI16>

2.13 P-05-1142 Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

                                                                                    (Tudalennau 133 - 135)

</AI16>

<AI17>

2.14 P-05-1143 Ail-agorwch ysgolion yn llawn ar unwaith ar ôl hanner tymor mis Chwefror

                                                                                    (Tudalennau 136 - 139)

</AI17>

<AI18>

2.15 P-05-1144 Ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl

                                                                                    (Tudalennau 140 - 143)

</AI18>

<AI19>

2.16 P-05-1145 Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

                                                                                    (Tudalennau 144 - 146)

</AI19>

<AI20>

2.17 P-05-1146 Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 147 - 149)

</AI20>

<AI21>

2.18 P-05-1147 Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

                                                                                    (Tudalennau 150 - 154)

</AI21>

<AI22>

Deisebau newydd heb ymateb o’r Llywodraeth

 

</AI22>

<AI23>

2.19 P-05-1103 Rhowch derfyn ar gymhwyso'r un cyfyngiadau Covid-19 ar draws Cymru gyfan

                                                                                                   (Tudalen 155)

</AI23>

<AI24>

2.20 P-05-1141 Dylid gwneud etholiad y Senedd yn deg - caniatáu danfon taflenni gwleidyddol dan gyfyngiadau symud

                                                                                    (Tudalennau 156 - 157)

</AI24>

<AI25>

2.21 P-05-1148 Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

                                                                                    (Tudalennau 158 - 162)

</AI25>

<AI26>

2.22 P-05-1150 Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

                                                                                                   (Tudalen 163)

</AI26>

<AI27>

2.23 P-05-1151 Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

                                                                                    (Tudalennau 164 - 169)

</AI27>

<AI28>

2.24 P-05-1152 Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol

                                                                                                   (Tudalen 170)

</AI28>

<AI29>

2.25 P-05-1153 Dylid agor campfeydd awyr agored a chaniatáu chwaraeon awyr agored yng Nghymru yn yr un modd ag yn Lloegr ar 29 Mawrth

                                                                                    (Tudalennau 171 - 173)

</AI29>

<AI30>

2.26 P-05-1154 Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

                                                                                    (Tudalennau 174 - 175)

</AI30>

<AI31>

2.27 P-05-1155 Caniatáu chwaraeon dŵr diogel, gan gadw pellter cymdeithasol, yn ystod cyfnodau clo y coronafeirws

                                                                                    (Tudalennau 176 - 181)

</AI31>

<AI32>

2.28 P-05-1156 Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

                                                                                    (Tudalennau 182 - 186)

</AI32>

<AI33>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI33>

<AI34>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI34>

<AI35>

Mae'r tair eitem ganlynol wedi'u grwpio gyda'i gilydd i'w hystyried

 

</AI35>

<AI36>

3.1     P-05-856 Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)

                                                                                    (Tudalennau 187 - 188)

</AI36>

<AI37>

3.2     P-05-915 Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

                                                                                                   (Tudalen 189)

</AI37>

<AI38>

3.3     P-05-939 Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi

                                                                                    (Tudalennau 190 - 193)

</AI38>

<AI39>

3.4     P-05-895 Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes

                                                                                    (Tudalennau 194 - 196)

</AI39>

<AI40>

3.5     P-05-1003 Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru

                                                                                    (Tudalennau 197 - 226)

</AI40>

<AI41>

3.6     P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu

                                                                                    (Tudalennau 227 - 234)

</AI41>

<AI42>

3.7     P-05-1079 Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau prynu gorfodol

                                                                                    (Tudalennau 235 - 241)

</AI42>

<AI43>

3.8     P-05-1097 Dylid gwahardd cewyll adar hela

                                                                                    (Tudalennau 242 - 247)

</AI43>

<AI44>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI44>

<AI45>

3.9     P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

                                                                                    (Tudalennau 248 - 252)

</AI45>

<AI46>

3.10 P-05-964 Dylid ymestyn absenoldeb â thâl a chymorth ariannol a ddarperir mewn ymateb i Covid-19 i staff cronfa GIG Cymru sy'n agored i niwed a staff sy’n feichiog

                                                                                    (Tudalennau 253 - 255)

</AI46>

<AI47>

3.11 P-05-1029 Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

                                                                                    (Tudalennau 256 - 259)

</AI47>

<AI48>

3.12 P-05-1116 Rhowch flaenoriaeth i bobl ag anabledd dysgu gael eu brechu yn erbyn COVID-19 yng Nghymru

                                                                                                   (Tudalen 260)

</AI48>

<AI49>

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

</AI49>

<AI50>

3.13 P-05-1013 Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru

                                                                                    (Tudalennau 261 - 264)

</AI50>

<AI51>

Addysg

 

</AI51>

<AI52>

Mae'r ddwy eitem ganlynol wedi'u grwpio gyda'i gilydd i'w hystyried

 

</AI52>

<AI53>

3.14 P-05-1080 Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion yng Nghymru i leihau troseddau casineb

                                                                                                   (Tudalen 265)

</AI53>

<AI54>

3.15 P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru

                                                                                    (Tudalennau 266 - 270)

</AI54>

<AI55>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI55>

<AI56>

3.16 P-05-1083 Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith adfer cladin

                                                                                    (Tudalennau 271 - 274)

</AI56>

<AI57>

Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI57>

<AI58>

3.17 P-05-943 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog

                                                                                    (Tudalennau 275 - 276)

</AI58>

<AI59>

3.18 P-05-1061 Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes

                                                                                    (Tudalennau 277 - 280)

</AI59>

<AI60>

4       Adolygiad o ddeisebau sydd o dan ystyriaeth

                                                                                    (Tudalennau 281 - 301)

</AI60>

<AI61>

5       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI61>

<AI62>

5.1     P-05-957 Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

                                                                                    (Tudalennau 302 - 303)

</AI62>

<AI63>

5.2     P-05-1017 Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

                                                                                                   (Tudalen 304)

</AI63>

<AI64>

5.3     P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

                                                                                    (Tudalennau 305 - 307)

</AI64>

<AI65>

5.4     P-05-882 - Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

                                                                                    (Tudalennau 308 - 309)

</AI65>

<AI66>

5.5     P-05-1077 Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

                                                                                                   (Tudalen 310)

</AI66>

<AI67>

5.6     P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

                                                                                    (Tudalennau 311 - 312)

</AI67>

<AI68>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI68>

<AI69>

7       Adroddiad Etifeddiaeth

                                                                                    (Tudalennau 313 - 326)

</AI69>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>