Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 9 Chwefror 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kayleigh Imperato – Dipwrwy Glerc

0300 200 6373

Deisebau@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 48)

</AI2>

<AI3>

2       Deisebau newydd COVID-19

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2.1     P-05-1092 Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

                                                                                        (Tudalennau 49 - 52)

</AI4>

<AI5>

2.2     P-05-1108 Cyhoeddi canllawiau a chynllun talebau i achub gweithgarwch y sector babanod a phlant bach yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 53 - 55)

</AI5>

<AI6>

2.3     P-05-1114 Dylid caniatáu i aciwbigwyr traddodiadol yng Nghymru weithio yn ystod cyfnodau clo

                                                                                        (Tudalennau 56 - 71)

</AI6>

<AI7>

2.4     P-05-1116 Rhowch flaenoriaeth i bobl ag anabledd dysgu gael eu brechu yn erbyn COVID-19 yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 72 - 77)

</AI7>

<AI8>

2.5     P-05-1121 Agor ysgolion i blant gweithwyr allweddol yn unig dros gyfnod clo Ionawr 2021

                                                                                        (Tudalennau 78 - 80)

</AI8>

<AI9>

Deisebau Newydd Eraill

 

</AI9>

<AI10>

2.6     P-05-1085 Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 81 - 82)

</AI10>

<AI11>

2.7     P-05-1090 Diogelwch ar y ffyrdd: Gostwng y terfyn cyflymder ar gefnffordd yr A487 i 20 milltir yr awr drwy Benparcau, Aberystwyth

                                                                                        (Tudalennau 83 - 87)

</AI11>

<AI12>

2.8     P-05-1094 Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

                                                                                        (Tudalennau 88 - 93)

</AI12>

<AI13>

2.9     P-05-1105 Gwnewch hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn orfodol mewn ysgolion

                                                                                      (Tudalennau 94 - 103)

</AI13>

<AI14>

2.10 P-05-1109 Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

                                                                                    (Tudalennau 104 - 110)

</AI14>

<AI15>

2.11 P-05-1112 Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

                                                                                    (Tudalennau 111 - 121)

</AI15>

<AI16>

2.12 P-05-1113 Cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr A44 yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion

                                                                                    (Tudalennau 122 - 125)

</AI16>

<AI17>

2.13 P-05-1137 Galwad ar i Lywodraeth Cymru roi cyllid teg i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

                                                                                    (Tudalennau 126 - 137)

</AI17>

<AI18>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI18>

<AI19>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI19>

<AI20>

3.1     P-05-795 Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG

                                                                                    (Tudalennau 138 - 139)

</AI20>

<AI21>

Bydd y tair eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI21>

<AI22>

3.2     P-05-1001 Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig

                                                                                    (Tudalennau 140 - 161)

</AI22>

<AI23>

3.3     P-05-1018 Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol

                                                                                    (Tudalennau 162 - 164)

</AI23>

<AI24>

3.4     P-05-1045 Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

                                                                                    (Tudalennau 165 - 172)

</AI24>

<AI25>

3.5     P-05-1068 Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

                                                                                    (Tudalennau 173 - 179)

</AI25>

<AI26>

3.6     P-05-1070 Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

                                                                                    (Tudalennau 180 - 182)

</AI26>

<AI27>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI27>

<AI28>

3.7     P-05-1056 Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru

                                                                                    (Tudalennau 183 - 193)

</AI28>

<AI29>

3.8     P-05-903 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor

                                                                                                   (Tudalen 194)

</AI29>

<AI30>

Addysg

 

</AI30>

<AI31>

3.9     P-05-1025 Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

                                                                                    (Tudalennau 195 - 200)

</AI31>

<AI32>

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

</AI32>

<AI33>

3.10 P-05-1026 Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr

                                                                                    (Tudalennau 201 - 203)

</AI33>

<AI34>

3.11 P-05-1040 Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 204 - 208)

</AI34>

<AI35>

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

</AI35>

<AI36>

3.12 P-05-1051 Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

                                                                                    (Tudalennau 209 - 211)

</AI36>

<AI37>

Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI37>

<AI38>

3.13 P-05-1061 Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes

                                                                                    (Tudalennau 212 - 217)

</AI38>

<AI39>

Cyllid

 

</AI39>

<AI40>

3.14 P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

                                                                                    (Tudalennau 218 - 230)

</AI40>

<AI41>

Cydraddoldeb

 

</AI41>

<AI42>

3.15 P-05-1072 Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

                                                                                    (Tudalennau 231 - 233)

</AI42>

<AI43>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Eitem 5.

 

 

</AI43>

<AI44>

5       Ystyried adroddiad drafft - P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

                                                                                    (Tudalennau 234 - 250)

</AI44>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>