Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mawrth 2021

Amser: 09.30 - 10.54
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11067


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Mick Antoniw AS (Cadeirydd)

Carwyn Jones AS

Dai Lloyd AS

David Melding AS

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor, er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)759 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) 2021

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)760 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (Cymru) 2021

</AI4>

<AI5>

2.3   SL(5)761 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth (Cymru) 2021

</AI5>

<AI6>

2.4   SL(5)762 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain (Cymru) 2021

</AI6>

<AI7>

2.5   SL(5)763 - Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau Cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus) (Cymru) 2021

</AI7>

<AI8>

2.6   SL(5)765 - Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Diwygio) (Cyrff Llywodraeth Leol yng Nghymru) 2021

</AI8>

<AI9>

2.7   SL(5)766 - Rheoliadau Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 3) 2021

</AI9>

<AI10>

2.8   SL(5)768 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021

</AI10>

<AI11>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI11>

<AI12>

3.1   SL(5)752 - Rheolau Pridiannau Tir Lleol (Ffioedd) (Cymru) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i Lywodraeth Cymru egluro ei hymateb ymhellach

</AI12>

<AI13>

3.2   SL(5)755 - Gorchymyn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Estyn y Cyfnod Adolygu) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI13>

<AI14>

3.3   SL(5)764 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI14>

<AI15>

3.4   SL(5)767 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI15>

<AI16>

3.5   SL(5)771 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI16>

<AI17>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

</AI17>

<AI18>

4.1   SL(5)735 - Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI18>

<AI19>

4.2   SL(5)744 – Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI19>

<AI20>

4.3   SL(5)751 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI20>

<AI21>

4.4   SL(5)754 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI21>

<AI22>

5       Papurau i'w nodi

</AI22>

<AI23>

5.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

</AI23>

<AI24>

5.2   Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd: Swyddfa’r Farchnad Fewnol

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

</AI24>

<AI25>

5.3   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Rheoliadau newid yn yr hinsawdd

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

</AI25>

<AI26>

5.4   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cyfarfod Gweinidogion i drafod sector gwaith cynhwysiant digidol, y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

</AI26>

<AI27>

5.5   Llythyr gan y Llywydd: Rheolau Sefydlog drafft i ddarparu gweithdrefn ar gyfer Biliau Cydgrynhoi

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

</AI27>

<AI28>

5.6   Gohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

</AI28>

<AI29>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI29>

<AI30>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) - trafod y materion allweddol

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) a chytunodd i drafod adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

</AI30>

<AI31>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Lluoedd Arfog - trafod y materion allweddol

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog a chytunodd i drafod adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

</AI31>

<AI32>

9       Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

Nododd y Pwyllgor llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

</AI32>

<AI33>

10    Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor y drafft cyntaf o’r adroddiad gwaddol a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

</AI33>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>