Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mawrth 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00 - 09.30)

 

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

09.30-09.40                                                                        (Tudalennau 1 - 9)

CLA(5)-08-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI5>

<AI6>

2.1   SL(5)759 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

2.2   SL(5)760 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

2.3   SL(5)761 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

2.4   SL(5)762 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

2.5   SL(5)763 - Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau Cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus) (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

2.6   SL(5)765 - Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Diwygio) (Cyrff Llywodraeth Leol yng Nghymru) 2021

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

2.7   SL(5)766 - Rheoliadau Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 3) 2021

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

2.8   SL(5)768 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

09.40-09.45                                                                                                    

</AI14>

<AI15>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI15>

<AI16>

3.1   SL(5)752 - Rheolau Pridiannau Tir Lleol (Ffioedd) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 10 - 25)

CLA(5)-08-21 - Papur 2 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 3 - Rheolau

CLA(5)-08-21 - Papur 4 - Memorandwm Esboniadol

</AI16>

<AI17>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI17>

<AI18>

3.2   SL(5)755 - Gorchymyn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Estyn y Cyfnod Adolygu) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

                                                                                        (Tudalennau 26 - 42)

CLA(5)-08-21 - Papur 5 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-08-21 - Papur 7 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI18>

<AI19>

3.3   SL(5)764 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011) 2021

                                                                                        (Tudalennau 43 - 52)

CLA(5)-08-21 - Papur 8 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 9 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 10 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI19>

<AI20>

3.4   SL(5)767 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 53 - 67)

CLA(5)-08-21 - Papur 11 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 12 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 13 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI20>

<AI21>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI21>

<AI22>

3.5   SL(5)771 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

                                                                                        (Tudalennau 68 - 82)

CLA(5)-08-21 - Papur 14 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 15 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 16 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-08-21 - Papur 17 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 26 Chwefror 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 18 - Datganiad ysgrifenedig, 26 Chwefror 2021

</AI22>

<AI23>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

09.45-09.50                                                                                                    

</AI23>

<AI24>

4.1   SL(5)735 - Rheoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 83 - 85)

CLA(5)-08-21 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI24>

<AI25>

4.2   SL(5)744 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

                                                                                        (Tudalennau 86 - 88)

CLA(5)-08-21 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 22 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI25>

<AI26>

4.3   SL(5)751 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

                                                                                        (Tudalennau 89 - 94)

CLA(5)-08-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 24 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI26>

<AI27>

4.4   SL(5)754 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

                                                                                        (Tudalennau 95 - 98)

CLA(5)-08-21 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 26 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI27>

<AI28>

5       Papurau i'w nodi

09.50-09.55                                                                                                    

</AI28>

<AI29>

5.1   Llythyr tan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

                                                                                      (Tudalennau 99 - 107)

CLA(5)-06-21 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 26 Chwefror 2021

</AI29>

<AI30>

5.2   Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd: Swyddfa'r Farchnad Fewnol

                                                                                    (Tudalennau 108 - 109)

CLA(5)-08-21 – Papur 28 – Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 2 Mawrth 2021

</AI30>

<AI31>

5.3   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd

                                                                                    (Tudalennau 110 - 111)

CLA(5)-08-21 – Papur 29 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Mawrth 2021

</AI31>

<AI32>

5.4   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Gweinidogion y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig, y Sector Gwaith Cynhwysiant Digidol

                                                                                    (Tudalennau 112 - 113)

CLA(5)-08-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Mawrth 2021

</AI32>

<AI33>

5.5   Llythyr gan y Llywydd: Rheolau Sefydlog Drafft ar y weithdrefn ar gyfer Biliau Cydgrynhoi

                                                                                    (Tudalennau 114 - 128)

CLA(5)-08-21 – Papur 31 – Llythyr gan y Llywydd, 3 Mawrth 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 32 – Llythyr at y Llywydd, 4 Rhagfyr 2019

CLA(5)-08-21 – Papur 33 – Llythyr at y Llywydd, 11 Hydref 2019

</AI33>

<AI34>

5.6   Gohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Cynnyrch Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio Etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

                                                                                    (Tudalennau 129 - 136)

CLA(5)-08-21 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Rhagfyr 2020

CLA(5)-08-21 – Papur 35 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 17 Tachwedd 2020

</AI34>

<AI35>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

09.55                                                                                                               

</AI35>

<AI36>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) - trafod y materion allweddol

09.55-10.05                                                                (Tudalennau 137 - 140)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

CLA(5)-08-21 – Papur 36 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI36>

<AI37>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Lluoedd Arfog - trafod y materion allweddol

10.05-10.15                                                                (Tudalennau 141 - 145)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

CLA(5)-08-21 – Papur 37 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI37>

<AI38>

9       Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

10.15-10.20                                                                               (Tudalen 146)

CLA(5)-08-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2021

</AI38>

<AI39>

10    Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

10.20-11.00                                                                (Tudalennau 147 - 187)

CLA(5)-08-21 – Papur 39 – Adroddiad drafft

</AI39>

<AI40>

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 15 Mawrth 2021

 

</AI40>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>