Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Mawrth 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

</AI1>

<AI2>

 

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00 - 09.30)

 

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol.

09.30-10.30                                                                      (Tudalennau 1 - 37)

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol

 

 

CLA(5)-07-21 - Papur briffio

CLA(5)-07-21 – Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 16 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 2 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 21 Ionawr 2021

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10.30-10.40                                                                                                    

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)750 - Gorchymyn Senedd Cymru (Breinlythyrau a Phroclamasiynau) 2021

                                                                                        (Tudalennau 38 - 49)

CLA(5)-07-21 - Papur 3 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 4 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 5 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(5)751 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

                                                                                        (Tudalennau 50 - 99)

CLA(5)-07-21 - Papur 6 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 7 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 8 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 10 - Datganiad ysgrifenedig, 13 Chwefror 2021

 

</AI8>

<AI9>

3.3   SL(5)753 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                    (Tudalennau 100 - 119)

CLA(5)-07-21 - Papur 11 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 12 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 13 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 15 - Datganiad ysgrifenedig, 19 Chwefror 2021

 

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI10>

<AI11>

3.4   SL(5)744 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

                                                                                    (Tudalennau 120 - 135)

CLA(5)-07-21 - Papur 16 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 17 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 18 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

3.5   SL(5)745 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Cymru) 2021

                                                                                    (Tudalennau 136 - 200)

CLA(5)-07-21 - Papur 19 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 20 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 21 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 22 - Datganiad ysgrifenedig, 9 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 23 – Canllawiau Statudol

 

 

</AI12>

<AI13>

3.6   SL(5)746 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                    (Tudalennau 201 - 250)

CLA(5)-07-21 - Papur 24 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 25 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 26 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig, 9 Chwefror 2021

</AI13>

<AI14>

3.7   SL(5)747 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                    (Tudalennau 251 - 297)

CLA(5)-07-21 - Papur 28 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 29 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 30 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI14>

<AI15>

3.8   SL(5)748 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2021.

                                                                                    (Tudalennau 298 - 344)

CLA(5)-07-21 - Papur 31 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 32 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 33 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI15>

<AI16>

3.9   SL(5)749 - Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Diwygio Targed Allyriadau 2050) 2021

                                                                                    (Tudalennau 345 - 391)

CLA(5)-07-21 - Papur 34 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 35 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 36 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI16>

<AI17>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI17>

<AI18>

3.10 SL(5)754 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

                                                                                    (Tudalennau 392 - 408)

CLA(5)-07-21 - Papur 37 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 38 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 39 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 40 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 19 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 41 - Datganiad ysgrifenedig, 19 Chwefror 2021

</AI18>

<AI19>

4       Papurau i’w nodi

10.40-10.45                                                                                                    

</AI19>

<AI20>

4.1   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rhestrau Gwledydd Cymeradwy (Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid) (Diwygio) 2021

                                                                                    (Tudalennau 409 - 410)

CLA(5)-07-21 – Papur 42 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Chwefror 2021

</AI20>

<AI21>

4.2   Llythyrau gan y Gweinidog Addysg: Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 411 - 417)

CLA(5)-07-21 – Papur 43 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 23 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 44 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 23 Chwefror 2021

</AI21>

<AI22>

4.3   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Gweinidogol y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar y Cyd rhwng Tai a Chynllunio Gofodol

                                                                                                   (Tudalen 418)

CLA(5)-07-21 – Papur 45 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 24 Chwefror 2021

</AI22>

<AI23>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

10.45                                                                                                               

</AI23>

<AI24>

6       Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - trafod y dystiolaeth

10.45-11.15                                                                                                    

</AI24>

<AI25>

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 8 Mawrth 2021

 

</AI25>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>