Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 22 Chwefror 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

 

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (08.30-09.00)

 

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.00                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3

09.00-10.00                                                                      (Tudalennau 1 - 25)

Y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland CF AS, yr Arglwydd Ganghellor ac Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder

 

CLA(5)-06-21 – Papur briffio

CLA(5)-06-21 – Papur 1 – Llythyr oddi wrth Alex Chalk AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder, 7 Gorffennaf 2020

CLA(5)-06-21 – Papur 2 – Llythyr at yr Arglwydd Ganghellor ac Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 19 Mehefin 2020

 

</AI4>

<AI5>

 

Egwyl (10.00 – 10.45)

</AI5>

<AI6>

3       Cyfiawnder yng Nghymru a chynigion i ddiwygio system tribiwnlysoedd Cymru datganoledig – sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiwn y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr

10.45-11.30                                                                    (Tudalennau 26 - 32)

Mr Nicholas Paines CF, Comisiynydd y Gyfraith

Henni Ouahes, Pennaeth Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru, Comisiwn y Gyfraith

Sarah Smith, Cyfreithiwr Diwygio'r Gyfraith, Comisiwn y Gyfraith

 

CLA(5)-06-21 – Papur briffio 2

CLA(5)-06-21 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth Nicholas Paines CF, 20 Ionawr 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 4 - Gohebiaeth oddi wrth Nicholas Paines CF, 17 Rhagfyr 2020

 

Comisiwn y Gyfraith – Papur Ymgynghori ar Dribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru

</AI6>

<AI7>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

11.30-11.35                                                                    (Tudalennau 33 - 34)

CLA(5)-06-21 – Papur 5 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI8>

<AI9>

4.1   SL(5)740 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

4.2   SL(5)742 – Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

5       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

11.35-11.40                                                                                                    

</AI11>

<AI12>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI12>

<AI13>

5.1   SL(5)735 – Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

                                                                                      (Tudalennau 35 - 201)

CLA(5)-06-21 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-06-21 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-21 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Ionawr 2021

</AI13>

<AI14>

5.2   SL(5)741 – Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 28 (Parc Tredegar) i Gyffordd 24 (Coldra)) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2021

                                                                                    (Tudalennau 202 - 215)

CLA(5)-06-21 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-06-21 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

</AI14>

<AI15>

5.3   SL(5)743 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                    (Tudalennau 216 - 227)

CLA(5)-06-21 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)-06-21 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

</AI15>

<AI16>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI16>

<AI17>

5.4   SL(5)736 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021

                                                                                    (Tudalennau 228 - 288)

CLA(5)-06-21 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-06-21 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-21 – Papur 19 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Ionawr 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig, 3 Chwefror 2021

</AI17>

<AI18>

6       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

11.40-11.45                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

6.1   SL(5)695 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

                                                                                    (Tudalennau 289 - 292)

CLA(5)-06-21 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 22 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI19>

<AI20>

7       Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i'w hadrodd i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7 – a ystyriwyd yn flaenorol

11.45-11.50                                                                                                    

</AI20>

<AI21>

7.1   SL(5)727 – Cod Ymarfer Treuliau Etholiad Ymgeiswyr (Etholiadau'r Senedd) 2021

                                                                                    (Tudalennau 293 - 295)

CLA(5)-06-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 24 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI21>

<AI22>

8       Papurau i'w nodi

11.50-11.55                                                                                                    

</AI22>

<AI23>

8.1   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheoli Organig (Diwygio) 2021

                                                                                                   (Tudalen 296)

CLA(5)-06-21 – Papur 25 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 5 Chwefror 2021

</AI23>

<AI24>

8.2   Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i’r Llywydd. Busnes y Senedd yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad

                                                                                    (Tudalennau 297 - 299)

CLA(5)-06-21 – Papur 26 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Llywydd, 9 Chwefror 2021

</AI24>

<AI25>

8.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Diwygiadau i Fil Masnach y DU

                                                                                    (Tudalennau 300 - 301)

CLA(5)-06-21 – Papur 27 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 10 Chwefror 2021

</AI25>

<AI26>

8.4   Adroddiad Llywodraeth Cymru ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

                                                                                    (Tudalennau 302 - 317)

CLA(5)-06-21 – Papur 28 – Adroddiad Llywodraeth Cymru

CLA(5)-06-21 – Papur 29 – Datganiad ysgrifenedig, 15 Chwefror 2021

</AI26>

<AI27>

8.5   Gohebiaeth ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Confensiwn Sewel

                                                                                    (Tudalennau 318 - 323)

CLA(5)-06-21 – Papur 30 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 16 Chwefror 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 31 – Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 21 Ionawr 2021

</AI27>

<AI28>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

11.55                                                                                                               

</AI28>

<AI29>

10    Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru – trafod y dystiolaeth

11.55-12.15                                                                                                    

</AI29>

<AI30>

11    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cam-drin Domestig – trafod yr adroddiad drafft

12.15-12.25                                                                (Tudalennau 324 - 333)

CLA(5)-06-21 – Papur 32 – Adroddiad drafft

</AI30>

<AI31>

12    Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

12.25-12.30                                                                (Tudalennau 334 - 335)

CLA(5)-06-21 – Papur 33 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 Chwefror 2021

</AI31>

<AI32>

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 1 Mawrth 2021

 

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>