Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Chwefror 2021

Amser: 09. - 11.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11064


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Mick Antoniw AS (Cadeirydd)

Carwyn Jones AS

Dai Lloyd AS

David Melding AS

Tystion:

Julie James AS, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Chris Warner, Llywodraeth Cymru

Dorian Brunt, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Gruffydd Owen (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Rhiannon Lewis (Cynghorydd Cyfreithiol)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd cadarnhad gan y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau ac nid oedd unrhyw ddirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws): Sesiwn dystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws).

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(5)729 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, yn ogystal â’r ymateb gan Lywodraeth Cymru a ddaeth i law yn ystod y trafodion, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI4>

<AI5>

3.2   SL(5)728 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI5>

<AI6>

4       Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

</AI6>

<AI7>

4.1   SL(5)703 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

</AI7>

<AI8>

4.2   SL(5)707 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

</AI8>

<AI9>

4.3   SL(5)723 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI9>

<AI10>

4.4   SL(5)725 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI10>

<AI11>

4.5   SL(5)726 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2021

Nododd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI11>

<AI12>

5       Is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

</AI12>

<AI13>

5.1   SL(5)727 - Cod Ymarfer Treuliau Etholiad Ymgeiswyr (Etholiadau'r Senedd) 2021

Trafododd y Pwyllgor y Cod Ymarfer a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI13>

<AI14>

6       Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

</AI14>

<AI15>

6.1   SICM(5)39 - Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Addysg, Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc) 2021

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r sylwebaeth.

</AI15>

<AI16>

7       Papurau i’w nodi

</AI16>

<AI17>

7.1   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunodd, yn ystod y sesiwn breifat, i ysgrifennu yn ôl i ofyn am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau.

</AI17>

<AI18>

7.2   Gohebiaeth â'r Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder: Gwneud i gyfiawnder weithio yng Nghymru

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth, gan nodi hefyd bod trefniadau’n cael eu gwneud i alluogi’r Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor fel rhan o’i ymchwiliad i wneud i gyfiawnder weithio yng Nghymru.

</AI18>

<AI19>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI19>

<AI20>

9       Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) – trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a chytunodd i gwblhau ei adroddiad y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor, cyn ei osod mewn pryd ar gyfer y ddadl yn y Cyfarfod Llawn sydd wedi’i threfnu ar gyfer 2 Chwefror 2021.

</AI20>

<AI21>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunodd i drafod drafft arall o’i adroddiad yn ystod cyfarfod yn y dyfodol.

</AI21>

<AI22>

11    Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig – sesiwn friffio

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r sesiwn friffio tan y cyfarfod nesaf.

</AI22>

<AI23>

12    Fframweithiau cyffredin – y wybodaeth ddiweddaraf

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

</AI23>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>