Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideo gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Chwefror 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.TV

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

2       Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws):  Sesiwn dystiolaeth

09.30-10.30                                                                      (Tudalennau 1 - 39)

Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr – y Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Dorian Brunt, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) (fel y'i cyflwynwyd)

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) – Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-04-21 – Papur briffio

CLA(5)-04-21 – Papur 1 - Crynodeb o’r Bil

CLA(5)-04-21 – Papur 2 - Datganiad ysgrifenedig

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10.30-10.35                                                                                                    

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)729 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                        (Tudalennau 40 - 57)

CLA(5)-04-21 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-04-21 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-04-21 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 22 Ionawr 2021

CLA(5)-04-21 – Papur 7 – Datganid ysgrifenedig, 22 Ionawr 2021

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(5)728 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 58 - 75)

CLA(5)-04-21 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-04-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-04-21 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 21 Ionawr 2021

CLA(5)-04-21 – Papur 12 – Datganiad ysgrifenedig, 21 Ionawr 2021

</AI9>

<AI10>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

10.35-10.40                                                                                                    

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(5)703 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                        (Tudalennau 76 - 78)

CLA(5)-04-21 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 14 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI11>

<AI12>

4.2   SL(5)707 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

                                                                                        (Tudalennau 79 - 83)

CLA(5)-04-21 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 16 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI12>

<AI13>

4.3   SL(5)723 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021

                                                                                        (Tudalennau 84 - 87)

CLA(5)-04-21 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 18 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI13>

<AI14>

4.4   SL(5)725 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 88 - 91)

CLA(5)-04-21 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI14>

<AI15>

4.5   SL(5)726 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2021

                                                                                        (Tudalennau 92 - 96)

CLA(5)-04-21 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 22 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI15>

<AI16>

5       Is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

10.40-10.45                                                                                                    

</AI16>

<AI17>

5.1   SL(5)727 - Cod Ymarfer Treuliau Etholiad Ymgeiswyr (Etholiadau'r Senedd) 2021

                                                                                      (Tudalennau 97 - 130)

CLA(5)-04-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-04-21 – Papur 24 – Cod Ymarfer

CLA(5)-04-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

</AI17>

<AI18>

6       Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

10.45-10.50                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

6.1   SICM(5)39 – Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Addysg, Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc) 2021

                                                                                    (Tudalennau 131 - 152)

CLA(5)-04-21 – Papur 26 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-04-21 – Papur 27 – Rheoliadau

CLA(5)-04-21 – Papur 28 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-35-20 – Papur 29 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-04-21 – Papur 30 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-04-21 – Papur 31 – Sylwadau

</AI19>

<AI20>

7       Papurau i’w nodi

10.50-10.55                                                                                                    

</AI20>

<AI21>

7.1   Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021

                                                                                                   (Tudalen 153)

CLA(5)-04-21 – Papur 32 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 25 Ionawr 2021

</AI21>

<AI22>

7.2   Gohebiaeth gyda'r Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder: Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 154 - 155)

CLA(5)-04-21 – Papur 33 – Llythyr gan yr Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 28 Ionawr 2021

CLA(5)-04-21 – Paper 34 – Llythyr at yr Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 22 Rhagfyr 2020

</AI22>

<AI23>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

10.55                                                                                                               

</AI23>

<AI24>

9       Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) – trafod y dystiolaeth

10.55-11.25                                                                                                    

</AI24>

<AI25>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

11.25-11.40                                                                (Tudalennau 156 - 186)

CLA(5)-04-21 – Papur 35 – Adroddiad drafft

CLA(5)-04-21 – Papur 36 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Ionawr 2021

CLA(5)-04-21 – Papur 37 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-04-21 – Papur 38 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

CLA(5)-04-21 – Papur 39 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

</AI25>

<AI26>

11    Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig – papur briffio

11.40-11.45                                                                (Tudalennau 187 - 194)

CLA(5)-04-21 – Papur 40 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI26>

<AI27>

12    Fframweithiau Cyffredin – diweddariad

11.45-11.50                                                                (Tudalennau 195 - 197)

CLA(5)-04-21 – Papur 41 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 28 Ionawr 2021

</AI27>

<AI28>

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 8 Chwefror 2021

 

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>