Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Chwefror 2021

Amser: 09.23 - 12.19
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11056

 


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Nick Ramsay AS (Cadeirydd)

Gareth Bennett AS

Vikki Howells AS

Delyth Jewell AS

Darren Millar AS

Rhianon Passmore AS

Jenny Rathbone AS

Tystion:

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Sioned Evans, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Archwilio Cymru:

Adrian Crompton (Archwilydd Cyffredinol Cymru)

Matthew Mortlock

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2a     Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn?  Llywodraethu yn y GIG yn ystod argyfwng COVID-19 – Themâu, gwersi a chyfleoedd allweddol

</AI3>

<AI4>

2b     Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (28 Ionawr 2021)

</AI4>

<AI5>

2c     Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (1 Chwefror 2021)

</AI5>

<AI6>

2d     Sicrhau bod grantiau datblygu gwledig a ddyfarnwyd heb gystadleuaeth yn rhoi gwerth am arian: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (1 Chwefror 2021)

</AI6>

<AI7>

3       Myfyrdod ar y Pumed Cynulliad/y Pumed Senedd: Llywodraeth Cymru - yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gydag Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol - Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol ynghylch ei fyfyrdod ar y Pumed Cynulliad/Senedd i helpu i lywio Adroddiad Gwaddol y Pwyllgor.

4.3 Cytunodd Andrew Slade i anfon rhagor o wybodaeth ynghylch nifer o faterion.

</AI7>

<AI8>

4       Myfyrdod ar y Pumed Cynulliad/y Pumed Senedd: Llywodraeth Cymru – Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gyda Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol – y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch ei myfyrdod ar y Pumed Cynulliad/Senedd i helpu i lywio Adroddiad Gwaddol y Pwyllgor.

4.2 Cytunodd Tracey Burke i anfon rhagor o wybodaeth am nifer o faterion.

 

</AI8>

<AI9>

5       Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod yr Ymateb gan Gomisiwn y Senedd

5.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r Craffu ar Gyfrifon 2019-20 a’i nodi.

5.2 Cytunwyd bod yr Adroddiad Gwaddol yn cynnwys argymhelliad i'r Pwyllgor olynol barhau i drafod Dangosyddion Perfformiad Allweddol gyda Chomisiwn y Senedd yn ystod ei waith craffu blynyddol ar y cyfrifon.

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

7       Myfyrdod ar y Pumed Cynulliad/y Pumed Senedd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth a gafwyd a'r hyn yr oeddent am ei adlewyrchu yn yr Adroddiad Gwaddol.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>