Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Ionawr 2021

Amser: 09.31 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11053

 


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Nick Ramsay AS (Cadeirydd)

Gareth Bennett AS

Angela Burns AS

Vikki Howells AS

Delyth Jewell AS

Jenny Rathbone AS

Llyr Gruffydd AS

Tystion:

Karen Armstrong, Cyngor Sir y Fflint

Diana Davies, Cyngor Sir Ceredigion

Annwen Morgan, Cyngor Sir Ynys Môn

Gethin Morgan, Cyngor Sir Ynys Môn

Emma Palmer, Cyngor Sir Powys

Caroline Turner, Cyngor Sir Powys

Alun Williams, Cyngor Sir Ceredigion

Archwilio Cymru:

Adrian Crompton (Archwilydd Cyffredinol Cymru)

Tim Buckle

Staff y Pwyllgor:

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor a hefyd Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

 

</AI1>

<AI2>

2       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn Dystiolaeth 5

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Ynys Môn fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

</AI2>

<AI3>

3       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn Dystiolaeth 6

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Powys fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

4a     Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (15 Rhagfyr 2020)

</AI5>

<AI6>

4b     Cyfoeth Naturiol Cymru: Llythyr gan Clare Pillman, Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru (21 Rhagfyr 2020)

</AI6>

<AI7>

4c     Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Ymgysylltu â Phobl Ifanc – Crynodeb

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

6       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>